Disciplinárny poriadok

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

DISCIPLINÁRNY PORIADOK

§ 1

Všeobecné ustanovenia

1. V činnosti Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov (ďalej len SZ CHPH), medzi orgánmi a členmi vznikajú vzťahy, ktoré musia byť v súlade so zaužívanými pravidlami slušnosti, občianskeho spolužitia, založené na demokratických princípoch. Práva a povinnosti členov a organizačných zložiek Zväzu a formy ich realizácie sú zakotvené v Stanovách, Pretekovom poriadku, Organizačnom a rokovacom poriadku a ďalších zväzových normách. Tieto normy musia byť v súlade so všeobecnými právnymi normami, najmä Zákonom o združovaní občanov, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a Zákonníkom práce.

2. Podľa § 27 Stanov SZ CHPH vydáva Valné zhromaždenie ako vykonávací predpis, tento disciplinárny poriadok.

3. Disciplinárny poriadok je interný zväzový predpis, ktorý upravuje postup disciplinárnych orgánov SZ CHPH pri stíhaní disciplinárnych priestupkov, práva a povinnosti disciplinárnych orgánov a stíhaných členov.

4. Disciplinárne orgány SZ CHPH sú povinné zakročiť voči každému členovi SZ CHPH, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku. Nikoho nemožno stíhať pre iný skutok, než disciplinárny priestupok a to len spôsobom, ktorý upravuje tento disciplinárny poriadok. Disciplinárne orgány sú povinné poučiť priestupcu o jeho právach.

5. Disciplinárne orgány musia dbať na to, aby disciplinárne konanie prebiehalo hospodárne, bez zbytočných prieťahov, tak, aby bol čo najskôr zistený skutkový stav daného priestupku.

6. Pri disciplinárnom konaní postupuje príslušný disciplinárny orgán Zväzu nezávisle od rozhodnutia štátneho orgánu alebo súdu.

7. Disciplinárne konanie a uložený disciplinárny trest musí sledovať predovšetkým výchovné poslanie.

8. Disciplinárne orgány sú uznášania schopné, ak sa ich zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Za rozhodnutie o vine a treste resp. o odvolaní musí hlasovať viac ako polovica prítomných.

§ 2

Disciplinárny priestupok

Disciplinárneho priestupku sa dopúšťa člen SZ CHPH, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti:

a, poruší interné zväzové predpisy,

b, poruší organizačnú disciplínu,

c, neplní si členské povinnosti,

d, vážnym spôsobom naruší medziľudské vzťahy,

e, koná proti záujmom &zväzu

 

 

 

§ 3

Disciplinárne tresty

 

1. Pokiaľ disciplinárny orgán Zväzu dospeje k záveru, že bol spáchaný disciplinárny priestupok, môže uložiť niektorý z disciplinárnych trestov:

a, napomenutie

b, verejné napomenutie

 

c, zákaz nasadzovania na budúci pretek

d, zákaz nasadzovania na viac pretekov

e, vyradenie z pretekových výsledkov

f, vyradenie zo súťaží a výstav

g, dočasné alebo trvalé zastavenie posudzovateľskej činnosti

h, peňažná pokuta 5.000,- Sk

ch, odvolanie z funkcie

i, dočasné vylúčenie zo SZ CHPH na dobu 1 až 10 rokov

j, trvalé vylúčenie zo SZ CHPH

2. Disciplinárne stíhanému možno uložiť v jednom disciplinárnom konaní len jeden disciplinárny trest. Ak sa súčasne dopustil viacerých disciplinárnych priestupkov, možno mu uložiť úhrnný disciplinárny trest.

3. Ak sa disciplinárne stíhaný dopustil disciplinárneho priestupku malého stupňa nebezpečnosti, jeho spáchanie oľutoval, prejavuje účinnú snahu o náprave a vzhľadom na jeho osobné vlastnosti možno očakávať, že na jeho nápravu postačí samotné prerokovanie priestupku pred disciplinárnym orgánom, disciplinárny orgán môže upustiť od uloženia disciplinárneho trestu.

 

 

§ 4

Neprípustnosť disciplinárneho konania

1. Disciplinárne konanie nemožno začať a ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť, ak:

a, priestupca zomrel

b, spáchaný priestupok je premlčaný

c, priestupcovi zaniklo členstvo v SZ CHPH

d, z výsledkov konania je zrejmé, že sa nejedná o disciplinárny priestupok

e, vo veci už bolo vynesené právoplatné disciplinárne rozhodnutie

2. Premlčacia doba disciplinárneho priestupku sú dva roky. Premlčacia doba začína plynúť nasledujúci deň po spáchaní disciplinárneho priestupku. Prerušuje sa začatím disciplinárneho konania. Prerušením premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.

 

 

§ 5

Disciplinárne orgány

 

1. Ako disciplinárne orgány 1. stupňa pôsobia:

a, výbor ZO CHPH

- proti členom ZO

 

b, výbor OZ CHPH

- proti členom výboru a kontrolnej komisie ZO CHPH

 

c, ústredný disciplinárny senát SZCHPH

- proti členom výboru a kontrolnej komisie OZ CHPH

- proti členom VZ SZCHPH

- proti členom ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH

- proti členom Prezídia SZ CHPH

 

2. Ako disciplinárne orgány 2. stupňa pôsobia

a, výbor OZ CHPH

- proti rozhodnutiu výboru ZO

 

b, ústredný disciplinárny senát SZCHPH

- proti rozhodnutiu výboru OZCHPH

 

c, prezídium SZCHPH

- proti rozhodnutiu ÚDS SZCHPH

 

 

§ 6

Začatie konania

 

1. Disciplinárne konanie sa začína na návrh orgánov a členov SZ CHPH. Disciplinárny orgán, ktorý sa o spáchaní disciplinárneho priestupku dozvedel z iných zdrojov, môže začať disciplinárne konanie i ex offo.

2. Za začatie disciplinárneho konania sa považuje termín oznámenia priestupku príslušnému disciplinárnemu orgánu.

 

 

§ 7

Disciplinárne konanie

 

1. Disciplinárne riešený člen musí byť na rokovanie pozvaný včas, t.j. aspoň 7 dní vopred, doporučeným listom, so stručným obsahom predmetu disciplinárneho konania, aby sa mohol k nemu vyjadriť. Zastupovanie priestupcu je neprípustné. V pozvánke musí byť uvedené, že ak sa nedostaví bez ospravedlnenia, môže disciplinárny orgán rozhodnúť o veci aj v jeho neprítomnosti.

2. Po dostatočnom preukázaní skutkového stavu, disciplinárny orgán uloží disciplinárny trest alebo konanie zastaví. So svojím postupom do 15 dní upovedomí písomne priestupcu i navrhovateľa.

3. O priebehu disciplinárneho konania musí byť vyhotovený zápis, ktorý musí obsahovať deň a miesto konania, meno a adresu priestupcu, dôkazové prostriedky a druh uloženého disciplinárneho trestu. V zápise sa uvedú i mená členov disciplinárneho orgánu.

4. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu musí byť vyhotovené písomne a musí obsahovať označenie disciplinárneho orgánu, výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.

5. Disciplinárne orgány SZ CHPH sú oprávnené požiadať príslušné orgány Zväzu o pomoc pri zisťovaní skutočnosti nevyhnutných pre objasnenie priestupku.

6. Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, dokumentačný materiál, výpoveď priestupcu, vyjadrenie zväzových orgánov atď.

7. Ak došlo k zániku členstva u priestupku, za ktorý bolo možné uložiť dočasné alebo trvalé vylúčenie zo Zväzu, disciplinárny orgán tento priestupok prerokuje a vydá rozhodnutie, že priestupca nemôže byť dočasne alebo trvale prijatý za člena SZ CHPH.

8. Ak disciplinárny orgán stíha člena orgánu SZ CHPH a jeho zotrvanie vo funkcii by mohlo ovplyvniť priebeh konania alebo jeho výsledok, disciplinárny orgán môže rozhodnutím pozastaviť výkon funkcie priestupcu až do konečného rozhodnutia.

9. Disciplinárny orgán môže vydať rozhodnutie o náhrade nákladov disciplinárneho konania priestupcom.

10. Peňažný trest a náhradu trov disciplinárneho konania musí priestupca uhradiť do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia na účet disciplinárneho orgánu 1. stupňa.

 

 

§ 8

Odvolanie

 

 

1. Proti prvostupňovému rozhodnutiu disciplinárneho orgánu, môže disciplinárne stíhaný podať odvolanie. Podáva sa písomne disciplinárnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vyniesol a to do 15 dní od jeho doručenia alebo ústne do zápisnice po vynesení rozhodnutia. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok.

2. Odvolanie prerokuje prvostupňový orgán, ak na základe odvolania a dôvodov v nich uvedených dospeje k názoru, že sú dané predpoklady, aby sa odvolaniu v celom rozsahu vyhovelo, môže o odvolaní rozhodnúť sám. Ak odvolaniu nevyhovie, musí ho do 15 dní od svojho zasadnutia, spolu so svojim stanoviskom, zaslať odvolaciemu orgánu. V odôvodnených prípadoch môže o predĺženie tejto lehoty požiadať odvolací orgán.

3. Odvolací orgán môže zrušiť nesprávne rozhodnutie a sám vo veci rozhodnúť alebo vec vrátiť na nové prvostupňové konanie so svojim stanoviskom.

4. Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak:

a, bolo podané oneskorene

b, podala ho neoprávnená osoba

c, zistí, že odvolanie nie je dôvodné

5. Ak svedčí dôvod, na základe ktorého rozhodol odvolací orgán v prospech priestupcu i v prospech ďalších spolustíhaných, rozhodne vždy aj v ich prospech, i keď odvolanie nepodali.

6. Rozhodnutie odvolacieho orgánu nadobúda platnosť a vykonateľnosť dňom vyhlásenia. Proti rozhodnutiu druhostupňového orgánu sa ďalšie odvolanie nepripúšťa.

 

 

§ 9

Odpustenie zvyšku disciplinárneho trestu

 

V prípade dočasného vylúčenia zo SZ CHPH môže vylúčený člen po odpykaní polovice trestu a v prípade trvalého vylúčenia po uplynutí 10 rokov podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. Žiadosť sa podáva disciplinárnemu orgánu 1. stupňa, ktorý vo veci rozhodol.

 

 

 

 

 

§ 10

Register trestov

 

 

Sekretariát SZ CHPH vedie register – evidenciu právoplatne uložených disciplinárnych trestov. Disciplinárne orgány do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia, zašlú toto sekretariátu SZ CHPH.

 

 

§ 11

Záverečné ustanovenia

 

 

Disciplinárny poriadok SZ CHPH bol schválený VZ SZ CHPH dňa 23.04.2005. Týmto dňom stráca platnosť disciplinárny poriadok schválený VZ SZ CHPH dňa 22.11.1998.

 

Disciplinárny poriadok SZ CHPH nadobúda účinnosť dňom 01.05.2005.

 

 

 

 

 

J.Kurek, v.r.

prezident SZ CHPH