Pretekový poriadok

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

PRETEKOVÝ PORIADOK
pre organizovanie pretekov poštových holubov

HLAVA I.
ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA

l. Právo organizovať a usporiadať preteky poštových holubov, ako i vydávať pretekové výsledky majú organizačné zložky SZ CHPH : ZO - VS - OZ - Región, Športové kluby a Zväz, pri dodržaní podmienok, že preteku sa zúčastní najmenej 20 chovateľov a nasadí sa najmenej 150 holubov.
2. A/ Výcvikové stredisko /VS/ je združenie najmenej dvoch a viacerých ZO CHPH jedného OZ CHPH
B/ Región je vopred deklarované združenie najmenej dvoch OZ CHPH alebo zahraničného subjektu, ktorý je na organizačnej úrovni OZ CHPH. Regióny sa môžu spojiť do vyššieho regiónu bez vyčlenenia jedného pôvodného OZ CHPH.
C/ ZO CHPH môže byť zaradená len do jedného VS. Ak OZ CHPH vytvára VS, tak do VS musia byť zaradené všetky ZO CHPH. Deklarácia VS musí byť uvedená v pretekových plánoch, ktoré je potrebné zaslať na sekretariát Zväzu do 28. februára bežného roka.
3. Povinnosťou usporiadateľa pretekov je predovšetkým zabezpečiť:
A/ vyhlásiť štatút preteku - kto pretek organizuje, zaradenie preteku, pre koho je organizovaný, kto je zostavovateľom a vydávateľom pretekových výsledkov.
B/ regulárnosť pretekov dodržiavaním pretekového poriadku
C/ vykonávanie kontrol celej činnosti spojenej s pretekmi a po každej kontrole do 7 dní zaslať na sekretariát Zväzu podklady o vykonaných kontrolách vrátane vykonania kontroly konštatovacích hodín pred začiatkom pretekovej sezóny.
D/ vydávanie pretekových výsledkov, pričom ročné a staršie holuby môžu byť zaradené do pretekových výsledkov po prvú augustovú nedeľu bežného roka vrátane.
4. Všetky preteky musia byť zaradené v pretekových plánoch ZO, VS, OZ, regiónoch a ŠK CHPH, ktoré musia byť doručené na sekretariát Zväzu do 28. februára bežného roka.
5. Usporiadateľ preteku je oprávnený vydať doplňujúce smernice, ktoré však nemôžu meniť alebo rušiť jeho základné ustanovenia.
6. Usporiadateľ preteku môže ustanoviť viac nasadzovacích stredísk, pričom však za ich činnosť plne zodpovedá. V týchto nasadzovacích strediskách sa nasadzujú holuby na preteky, uzatvárajú a otvárajú konštatovacie hodiny a elektronické konštatovacie systémy. Za poriadok a dodržiavanie pretekového poriadku je zodpovedný vedúci nasadzovacieho strediska, obyčajne výcvikár ZO CHPH. Ak sa však nasadzovacie stredisko skladá z viacerých ZO CHPH, potom vedúceho schváli usporiadateľ preteku.
7. Nasadzovanie holubov na pretek je platné, ak sa ho v nasadzovacom stredisku zúčastní najmenej 7 (sedem) pretekových družstiev s rozdielnymi súradnicami doletu a adresou holubníka za prítomnosti minimálne jedného zástupcu každého družstva, ktorý dovŕšil 18. rok života, od začiatku nasadzovania holubov. Sedem účastníkov preteku, napísaných v hlavičkách kontrolných listov musí byť prítomných počas celého nasadzovania a naloženia holubov do prepravného auta až po jeho odchod z NS. Pokiaľ by sa preteku nezúčastnilo 7 chovateľov, musia sa dve prípadne viac stredísk spojiť. V takom prípade musí byť každá komisia zložená zo zástupcov zainteresovaných stredísk.
8. Komisie, vytvorené pre organizovanie pretekov poštových holubov - nasadzovacia, zatváracia a otváracia - musia byť minimálne trojčlenné a zostavené z dospelých členov SZ CHPH.

HLAVA II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Pretekov sa má právo zúčastniť každý člen SZ CHPH pod svojím menom, adresou holubníka a súradnicami holubníka, prípadne uvedeným názvom v evidencii ZO CHPH. Usporiadateľ zabezpečí, aby na pretek boli nasadzované holuby, s neporušenou rodovou obrúčkou, od ktorých má chovateľ vlastnícky preukaz, prípadne iný doklad o vlastníctve. Nahlásené holuby od ktorých chovateľ nemá preukaz vlastníctva môžu byť nasadené na pretek, ale nesmú byť zaradené do pretekových výsledkov.
2. V prípade, že dvaja a viacerí chovatelia budú tvoriť jednu evidenciu a spoločne lietajú z dvoch a viacerých holubníkov, bude sa pre zostavenie výsledkov /výpočet/ všetkým holubom, ktoré nasadili na preteky, počítať kratšia vzdialenosť doletu na ich holubník. Chovatelia sa môžu spájať len za podmienky že súradnicová vzdialenosť holubníkov nepresiahne jeden kilometer. ( s platnosťou od 1.1.2006 )
3. Holub môže byť nasadený na pretek v tom istom roku len u jedného chovateľa. Chovateľ sa však môže zúčastniť pretekov u viacerých usporiadateľov za podmienok nimi vydaného štatútu pretekov. S holubami chovateľa, ktorému bol udelený trest zákazu pretekania alebo vylúčenia, môže pretekať iný chovateľ iba v prípade, ak holuby kúpil alebo získal darom a premiestnil ich na svoj vlastný holubník a to v okruhu viac ako tisíc metrov od pôvodného holubníka. Z pôvodného miesta, t. j. z holubníka potrestaného chovateľa, nemôžu pretekať holuby, počas celej doby trvania trestu zákazu pretekania.
4. Usporiadateľ preteku môže z dopravnej súpravy vypúšťať holuby na dvoch miestach. V rôznom čase iba za predpokladu, že sú nakošované zvlášť v aute a zvlášť v prívese. Z jedného miesta musí z jedného auta vypúšťať naraz v rovnakom čase.
5. Konštatovať holuby z každého preteku je možné až do otvorenia hodín. Nasadzovacie stredisko má právo preteky predĺžiť o potrebnú dobu, t. j. posunúť konečné otvorenie o jeden i viac dní, avšak musí toto rozhodnutie včas oznámiť zúčastneným chovateľom a usporiadateľovi preteku. Usporiadateľ alebo kontrolný orgán, prípadne vyššie organizačné zložky SZ CHPH majú právo žiadať hlásenie o dolete holubov a vykonávať kontrolu doletených holubov na holubníku z toho ktorého preteku.
6. Usporiadateľ preteku musí mať ku každému preteku vystavený protokol o štarte holubov, ktorý musí byť potvrdený v mieste štartu organizáciou chovateľov poštových holubov. Ojedinele vo výnimočných prípadoch je možné potvrdzovanie čerpacou stanicou PHM, ak zašle doklad z registračnej pokladne, vystavený po vykonanom štarte z miesta štartu. Protokol musí obsahovať tieto údaje : miesto vypustenia holubov, dátum a hodinu štartu, počasie v mieste štartu, počet nasadených holubov, počet chovateľov - účastníkov preteku, prípadne iné údaje - závažné pre pretek, meno a podpis potvrdzujúceho za organizáciu a pečiatku s podpisom usporiadateľskej organizácie.
Protokol o štarte musí byť odoslaný najneskôr do piatich dní po štarte na sekretariát SZ CHPH. Toto ustanovenie platí i pre zahraničné preteky. Do konania prvého preteku OZ CHPH zašle na sekretariát Zväzu dohody so štartérmi pretekov.
Usporiadateľ preteku odošle na sekretariát SZ CHPH a internetovú stránku poradie prvých 25 holubov doletených v OZ do 13 dní od uskutočnenia preteku.
7. Usporiadateľ preteku musí na každý pretek okrem vodiča vyslať aj sprievodcu zodpovedného za uloženie a prepravu holubov.

HLAVA III.
KRÚŽKOVANIE HOLUBOV NA PRETEKY

1. Krúžkovacia komisia musí byť trojčlenná. Vedúci zodpovedá za prácu celej komisie - za správne a úplné vyplnenie a odovzdanie kontrolných listov a naplnenie transportných košov alebo boxov. Za prácu všetkých krúžkovacích komisií zodpovedá vedúci nasadzovacieho strediska, ktorý krúžkovacie komisie určuje. Člen komisie nesmie byť v príbuzenskom vzťahu prvého stupňa s vlastníkom holubov.
2. Pre jednotlivé preteky musí nasadzovacie stredisko používať pretekové gumičky, ktoré dal vyrobiť Zväz. V prípade chybného zapísania čísla pretekovej gumičky či rodového krúžku, bude holub vyradený z preteku. Použité gumičky i gumičky pripravené na pretek musia byť uskladnené v nasadzovacom stredisku jeden rok. Gumičky sa po použití v preteku uchovávajú jeden rok.
3. V kontrolných listoch nie je dovolené prepisovanie čísiel. Chybný zápis, zistený priamo pri krúžkovaní sa musí prečiarknuť a napísať do nového riadku, v nevyhnutnom prípade nadpísať a v poznámke uviesť, kto opravu vykonal. Pod posledný zápis kontrolného listu napíše komisia súčet všetkých nasadených holubov chovateľa a ukončí podčiarknutím. Takto vyplnený kontrolný list podpíšu traja členovia krúžkovacej komisie, majiteľ holubov alebo poverený zástupca. Chybné zápisy v kontrolnom liste je možné opraviť len do doby odoslania holubov na pretek.
4. Je neprípustné, aby chovateľ pri košovaní (nasadzovaní) vlastného holuba držal, zapisoval, krúžkoval a hlásil jeho číslo. Chovateľ má právo kontrolovať správnosť zápisu v kontrolnom liste. Preteková gumička musí byť na rodovej obrúčke. Komisia zodpovedá za donášku holubov do boxov.
5. V súlade s pretekovým poriadkom musí byť celá činnosť organizovaná prehľadne tak, aby bola uľahčená kontrola. Napríklad pri nasadzovaní holubov je potrebné vymedziť priestor pre prácu komisií, pre prázdne a naplnené koše a pre čakajúcich chovateľov.
6. Originál a prvá kópia kontrolného listu zostáva v nasadzovacom stredisku zapečatená spolu s hrebeňmi od gumičiek.
7. Na každý pretek je potrebné čitateľnú kópiu kontrolného listu za celé nasadzovacie stredisko odovzdať sprievodcovi - vedúcemu osádky auta pri zbere holubov na pretek. Tieto kópie musí mať osádka auta u seba až do miesta štartu. Po vykonaní štartu ich odovzdá usporiadateľovi preteku za účelom uloženia k porovnaniu s originálom. Neodovzdanie kópií sprievodcovi pred pretekom - pri zbere, má za následok vyradenie z preteku. Osádka auta musí mať u seba aj rozdeľovník boxov podľa organizácií.
8. Zároveň s čitateľnou kópiou kontrolného listu je osádke - sprievodcovi odovzdaný aj protokol o krúžkovaní holubov.
9. Majiteľ je zodpovedný za zdravotný stav nasadených holubov na pretek. Nasadzovacia komisia je povinná viditeľne choré holuby nepripustiť na pretek. Potvrdenie o zdravotnom stave holubov je nutné žiadať od jednotlivých chovateľov v tom prípade, ak je podozrenie z ochorenia holubov, ktoré majú byť nasadené na pretek. U nasadených holubov nesmie byť použitý nepovolený doping.
10. V mieste krúžkovania sa s nakrúžkovanými holubami na pretek môže manipulovať len so súhlasom vedúceho nasadzovacieho strediska a v prípade kontroly usporiadateľ a kontrolou poverené orgány. Za skladovanie, evidovanie a vydávanie gumičiek zodpovedá vedúci nasadzovaqcieho strediska.
11. Transportné koše musia byť riadne vybavené a pred nasadzovaním uzamknuté alebo zabezpečené iným spôsobom.
12. Pre prevádzku špeciálnych upravených áut si vydáva doplňujúce pokyny usporiadateľ pretekov, ktorý vozidlo vlastní alebo používa.
13. Prepravné boxy musia byť pred nasadením zaplombované a odplombujú sa až pri príprave holubov na štart za účasti štartéra.

HLAVA IV.
UZATVÁRANIE KONŠTATOVACÍCH HODÍN

1. V pretekovej sezóne sa na plombovanie konštatovacích hodín povoľuje používať olovené i plastikové plomby a originálny plombovací drôt. Neplnenie tohto nariadenia sa bude považovať za porušenie pretekového poriadku a bude mať za následok vylúčenie konštatovaných holubov z preteku.
2. Uzatváraciu komisiu určuje, resp. schvaľuje výbor ZO CHPH, ak má vlastné nasadzovacie stredisko. Ak nasadzovacie stredisko tvoria dve resp. viac ZO CHPH, potom je uzatváracia komisia zložená zo zástupcov zúčastnených ZO CHPH a určuje resp. schvaľuje ju ten výbor ZO CHPH, v ktorého obvode sa nasadzovanie koná.
3. Uzatváracej trojčlennej komisii, pracujúcej v nasadzovacom stredisku, musí byť odovzdaných najmenej päť hodín vrátane elektronických konštatovacích systémov, riadne pripravených a to za prítomnosti najmenej siedmych chovateľov - účastníkov preteku.
4. Dobu odovzdávania a uzatvárania hodín určuje a schvaľuje vopred usporiadateľ preteku na základe návrhov nasadzovacích stredísk. Hodiny musia byť spustené do chodu podľa časového znamenia.
5. Uzatváracia komisia je povinná hodiny pred uzatvorením skontrolovať. Dorazník musí byť bezpodmienečne v zadnej polohe hodinového stroja a konštatovací kotúč sa musí dať voľne stiahnuť z hriadeľa. Páska musí byť potvrdená podpismi troch členov komisie, vyznačená dátumom a miestom preteku a opatrená pečiatkou nasadzovacieho strediska - ZO CHPH. Ručička označujúca dni musí byť nastavená na najvyššie číslo. V prípade chybného nastavenia dňa rozhodne o uznaní pásky usporiadateľ preteku.
6. Hodiny, ktoré sa nedajú spustiť po zaplombovaní kontrolným uzatváracím odtlačkom, musia byť spustené, otvorené komisiou, prekontrolované a zaplombované. Hodiny, ktoré neoznačujú dni, sú pre pretek nepoužiteľné.
7. Po vykonaní uzatváracieho odtlačku urobí komisia pootočenie kľúčikom, t.j. potiahne pásku vo všetkých hodinách.
8. O uzatvorení hodín musí byť spísaný protokol, obsahujúci potrebné údaje, ako : čísla hodín, u koho budú počas preteku a číslo prvej dutinky zistenej kontrolou. O každom ďalšom dodatočnom uzatvorení hodín alebo ich úprave, sa musí urobiť zápis.
9. V mimoriadnych, zdôvodnených prípadoch, môže uzatváracia komisia uzatvoriť donesené hodiny i po určenej uzatváracej hodine, o čom urobí zápis (jedná sa o mimoriadne, havárijné situácie, nezavinené chovateľom).
10. Konštatovať je možné len toľko holubov, aby bolo možné vykonať posledný kontrolný otvárací odtlačok.
11. Dodatočné uzatvorenie hodín a hodín v havárijnom stave musí byť vykonané v celú hodinu alebo polhodinu. Spolu s uzatváracím odtlačkom dodatočne uzatvorených hodín musí byť vykonaný odtlačok v iných, riadne uzatvorených hodinách. Táto okolnosť musí byť riadne uvedená v protokole s označením oboch hodín (číslo hodín, majiteľ, príslušné dutinky) a musia byť splnené ustanovenia odst. 4 až 6 tejto hlavy. Toto ustanovenie platí, keď sú hodiny dodatočne uzatvorené v zmysle odst. 9 tejto hlavy, a uzatváracia komisia je ešte prítomná. V prípade predčasného spustenia hodín (mimo spoločného spustenia) uzatváracia komisia zlikviduje spustený odtlačok a hodiny sa spustia podľa bodu č. 9 hlava IV.

HLAVA V.
KONŠTATOVANIE HOLUBOV

1. Na pretek je možné používať iba konštatovacie hodiny a elektronické konštatovacie systémy, kde sa dolety konštatovaných holubov dajú trvalo zdokumentovať.
2. Konštatovanie do viacerých hodín súčasne je povolené. Je možné súčasne použiť dva systémy konštatovania - konštatovacie hodiny a elektronický konštatovací systém.
3. Do jednej tuby sa môže konštatovať len jeden holub resp. gumová obrúčka. Tuby s konštatovanou pretekovou gumovou obrúčkou musia byť vhodené do hodín hore dnom. Tuba vložená s gumovou obrúčkou otvorom hore (otvorená) sa nevyraďuje, ale sa uzná s časom nasledujúceho správne konštatovaného holuba.
4. Do štyroch hodín po konštatovaní holuba je chovateľ povinný mať k dispozícii konštatované holuby za účelom preukázania sa kontrolným orgánom. Ak sa vyskytnú pochybnosti o dolete holuba alebo spôsobe konštatovania, je vedúci pretekovej komisie (výcvikár) povinný okamžite začať šetrenie, hodiny od chovateľa prevziať a s pretekovou komisiou celý prípad vyšetriť.
5. Ak sa hodiny zastavia počas preteku, nesmú sa otvoriť, ale chovateľ má možnosť urobiť s inými riadne uzatvorenými hodinami kontrolný odtlačok s vložením písomnej správy o tejto činnosti do tuby idúcich hodín. Rozdiel času oboch týchto hodín sa pripočíta k času doletu každého holuba konštatovaného v zastavených hodinách. Ak trval pretek viac dní a medzi tým bol uskutočnený spoločný kontrolný odtlačok (viď odst. 8 tejto hlavy), potom sa k časom konštatovaných holubov v zastavených hodinách pred spoločným kontrolným odtlačkom rozdiel nepripočítava.
6. Hodiny zastavené alebo s pretrhnutou páskou pred pretekom, ak v nich nebol konštatovaný holub, môžu byť znovu uzatvorené za podmienok ods. 7 a 8 hlavy IV. Takéto havarijné hodiny sa môžu spustiť so spoločným odtlačkom s inými idúcimi a riadne uzatvorenými hodinami. V takomto prípade zostáva v hodinách pôvodná páska a dňová ručička sa nastavuje podľa súčasného času - stavu. Toto sa dá vykonať iba vtedy, ak si nasadzovacie stredisko určilo komisiu, ktorá je oprávnená manipulovať s hodinami počas preteku. Musia však byť dodržané všetky ostatné ustanovenia pre uzatváranie hodín.
7. Usporiadateľ preteku - môže nariadiť plombovanie hodín vo výnimočných prípadoch aj medzi pretekmi (pokiaľ majú chovatelia hodiny doma).

HLAVA VI.
OTVÁRANIE HODÍN

l. Dobu otvárania najmenej päť hodín vrátane elektronických konštatovacích systémov stanovuje, resp. schvaľuje na návrh nasadzovacieho strediska usporiadateľ preteku. Otvárania sa musí zúčastniť najmenej sedem chovateľov, zástupcovia zúčastnených družstiev, ktorí dovŕšili 18. rok života. Hodiny prinesené na otváranie po stanovenej dobe v mimoriadnych zdôvodnených prípadoch, môže otváracia komisia (pokiaľ je ešte prítomná) otvoriť, o čom urobí zápis (ide o mimoriadne - havárijné situácie, nezavinené chovateľom). V takomto prípade je potrebné vykonať kontrolný odtlačok podľa časového signálu, kvôli zisteniu rozchodu hodín. Chovateľ nesmie v žiadnom prípade otvoriť hodiny, ktoré uzatvorila komisia. V opačnom prípade je z preteku vyradený. Chovateľovi, ktorý používa v jednom preteku viacero hodín, musia byť všetky hodiny vyhodnotené i v tom prípade, ak do nich nebolo konštatované, v opačnom prípade je z preteku vyradený.
2. Otváraciu komisiu určí vedúci nasadzovacieho strediska. Je neprípustné, aby chovateľ pracoval v komisii, ktorá otvára hodiny, v ktorých má konštatované holuby. Komisiou vyhodnotené dokumenty musia byť podpísané jej členmi s uvedením ich čitateľných mien a priezvísk.
3. Na pokyn vedúceho otváracej komisie vykonajú prítomní členovia otvárací odtlačok podľa časového znamenia a potiahnu pásku pootočením kľúčika. Po otvorení hodín bude kontrolná otváracia dierka za otváracím odtlačkom alebo v ňom. U nových typov hodín musí byť otváracie označenie uvedené podobne. Ak nebude dierka (označenie) na páske zreteľná, bude páska vyradená. Po prekontrolovaní všetkých hodín a plômb, môžu otváracie komisie začať pracovať. Komisia doplní kontrolný list údajmi o prílete holubov a rozchode hodín v príslušných rubrikách.
4. Vyhodnotené musia byť všetky odtlačky na páske. Ku každému odtlačku konštatovaného holuba napíše komisia číslo tuby, vyhodnotenie času, dňa, číslo holuba, číslo gumovej obrúčky a meno majiteľa holuba, ak do hodín konštatovalo viac chovateľov. Pri dvojpreteku musí byť vypísané aj miesto štartu holuba. Zložená páska musí byť označená miestom preteku a menami majiteľov konštatovaných holubov. Kontrolné listy a pásku podpisuje celá komisia pod nápisom “OTVÁRACIA KOMISIA”.
5. Chyby, pre ktoré nemôže byť páska uznaná sú : nečitateľné odtlačky, neviditeľné alebo chýbajúce dierky, dierky medzi odtlačkami, uvoľnené raziace ručičky hodín a všetky stopy po nedovolenej manipulácii, ako i chýbajúce údaje vyplývajúce z bodu č. 4 hlava VI.
6. V prípade nečitateľného odtlačku sa pre vyhodnotenie použije čas nasledujúceho čitateľného odtlačku.
7. V prípade poruchy, ktorá znemožňuje vykonávanie kontrolného otváracieho odtlačku (natrhnutá páska, plné hodiny, mechanická závada atď.) urobí otváracia komisia pred kontrolným odtlačkom pootočenie kľúčikom, otvorenie hodín, kontrolu a úpravu poruchy a ďalšie uzatvorenie hodín, avšak za predpokladu, že pri otvorení bude viditeľná otváracia dierka (označenie). Všetky tieto okolnosti sa zapíšu na pásku k podpisom otváracej komisie. Hodiny, u ktorých sa nedá pred úpravou pootočiť kľúčikom a páskou, na ktorej by mala byť otváracia dierka, musia byť vyradené.
8. Usporiadateľovi sa doporučuje nariadiť otváranie hodín v deň konania preteku.
9. Po otvorení konštatovacích hodín a po vykonaní zápisov o dolete holubov musí sa rozdeliť originál a kópia kontrolného listu, pričom kópia kontrolného listu nesmie byť uložená u spracovateľa výpočtov. U spracovateľa výpočtov zostáva originál kontrolného listu, pásky z hodín sa po vyhodnotení zapečatia do obálky s označnením preteku a zostanú uložené na mieste, ktoré určí usporiadateľ až do prípadnej kontroly či odoslania nadriadenému orgánu.
10. Pásky z digitálnych hodín musia byť označené a doplnené ihneď po vyhodnotení tak ako je tomu na páskach z mechanických hodín. Pásky z hodín, na ktoré by sa potrebné údaje nevošli, sa nalepia na formát A4 a vedľa odtlačkov doplnia.

HLAVA VII.
VÝPOČET A ZOSTAVENIE VÝSLEDKOV

1. Usporiadateľ ZO, VS, OZ CHPH, región resp. športový klub zabezpečí výpočet a zostavenie výsledkov podľa poradia rýchlosti v metroch za minútu v rámci účasti na preteku. Vyhodnocuje sa poradie 20 % víťazov z celkového počtu nasadených holubov na pretek.
2. Pri poklese rýchlosti pod 750 m/min môže usporiadateľ preteku vyhodnotiť poradie holubov podľa absolútnych časov doletu (časy zaznamenané na páske).
3. Rozchod hodín pri meškaní sa pripočítava k dobe letu holubov a ak hodiny nadbiehajú, holubom sa započíta čas zaznamenaný konštatovacími hodinami.
4. Mŕtva doba pri doletoch v letnom čase je od 22.OO do O5.OO hod.
stredoeurópsky čas 21.00 do 04.00 hod
5. Pretekové výsledky musia byť zostavené následovne :
A/ zoradenie holubov sa môže urobiť podľa zostupnej rýchlosti resp. vzostupného absolútneho času doletu.
B/ alebo sa urobí zoradenie holubov podľa rýchlosti resp. času, ale chovateľ za svojím prvým umiestneným holubom má uvedené všetky ďalšie umiestnené holuby v 20 %
C/ môže sa použiť alternatíva B/, ale chovatelia sú zoradení podľa príslušnosti k ZO CHPH
Vo všetkých pretekoch musia byť v pretekových výsledkoch pri chovateľovi uvedené tieto náležitosti:

Por. - meno - ZO CHPH - km - nasad - č. rod. - pohl. - rýchl - koef.
__________________________________________________________

l. Laban Jozef -Poprad - 358,98 - 30/12 - 90 S 42504 - Ha - 1.285,13 - 0.345

6. H l a v i č k a preteku musí obsahovať :
a/ názov preteku, dátum konania, čas štartu a súradnice miesta štartu
b/ označenie usporiadateľa preteku a vydávateľa výsledkov
c/ označenie súťaží, do ktorých je pretek zaradený
d/ rozpätie v km (najkratšia a najdlhšia vzdialenosť v ZO, VS, OZ, ŠK a pod.)
e/ dátum čas doletu a rýchlosť prvého a posledného holuba v 20 %
f/ údaje o počasí (v mieste štartu, na trati, prípadne v ďalších dňoch preteku)
g/ všetky základné organizácie, nasadzovacie strediská, resp. iné organizačné zložky zúčastnené v preteku
h/ počet umiestnených holubov v preteku

7. Každá strana pretekových výsledkov musí byť označená poradovým číslom a názvom preteku.

8. Všetky pretekové doklady sa uschovávajú ako dokumentácia počas dvoch rokov.

9. Usporiadateľ pretekov je povinný dodať všetky druhy výsledkov na sekretariát Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov do 31. októbra bežného roka. Výsledky musia byť dodané vo forme knihy.

10. Ak bude chovateľ z preteku vyradený z akéhokoľvek dôvodu, o tento počet vyradených holubov sa neznižuje celkový počet nasadených holubov.

11. V z o r hlavičky preteku :

C H R U D I M
Pretek konaný dňa : 21. MÁJA 2000 Štart : O6.OO hodín
Súradnice : 49:57:00/15:48:00
Usporiadateľ preteku : /ZO CHPH Poprad, OZ CHPH POPRAD, VS CHPH Poprad/
Spracovateľ pretekových výsledkov : /ZO - VS - OZ CHPH Poprad/
Pretek je zaradený do súťaže o majstrovstvo : ZO, VS, OZ Poprad
Rozpätie km v rámci ZO : 355,28 - 363,2O
VS : 355,28 - 384,67
OZ : 321,67 - 398,67
Počasie v mieste štartu: pekne teplo, 2OoC, neskôr na trase miestami mrholenie
Prvý holub doletel : dňa 21.5.2000 o 1O,30,09 hod. rýchlosťou 1.285,13 m/min
Posledný holub doletel : dňa 21.5.2000 o 11,OO,34 hod. rýchlosťou 1.145,88 m/min

Účasť v preteku : ZO CHPH počet chovateľov počet holubov
___________________________________________
Svit 8 80
Veľká 9 105
Sp. Sobota 9 77
——————————————-
VS Poprad 26 262
20 % víťazov = 52 holubov

HLAVA VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pretekové výsledky slúžia ako predpísaná dokumentácia pre výstavy a súťaže.

2. Na pretek môžu byť prepravované holuby iba s pretekovými gumičkami, distribuovanými SZ CHPH a riadne zaevidovanými v kontrolnom liste a elektronickými krúžkami s plávajúcim kódom.

3. Ak usporiadateľ poruší pretekový poriadok je pretek neplatný. Úmyselné hrubé porušenie pretekového poriadku je disciplinárnym priestupkom. Športový priestupok nie je disciplinárnym priestupkom.

4. Chovatelia organizovaní v SZ CHPH môžu pretekať a vyhodnocovať výsledky so zahraničnými organizáciami (zväzmi), ktoré sú členmi FCI pri splnení vnútrozväzových noriem SZ CHPH.

5. Elektronický konštatovací systém môže používať aj jeden člen nasadzovacieho strediska. Jeden terminál je považovaný za jedny hodiny.

6. Používanie elektronických konštatovacích systémov a konštatovacích hodín na digitálnom princípe konštatovania musia byť schválené Prezídiom SZ CHPH. Rozhodnutie sa vydá na základe žiadosti a priloženého úradne overeného prekladu o spôsobe jeho používania. Žiadosť o zaregistrovanie nového systému musia žiadatelia predložiť najneskôr do 28. februára bežného roku. Vykonávacie predpisy pre požívanie elektronických systémov tvoria prílohu tohto pretekového poriadku.

7. Doping u nasadzovaných holubov na pretek je zakázaný. Chovateľ je povinný umožniť dopingovú kontrolu v rozsahu a termíne , určenom kontrolným orgánom.
Náklady spojené s pozitívnym nálezom hradí chovateľ.
Zoznam zakázaných skupín látok :
a. Glukokortikoidy - hormóny kôry nadobličiek
b. Anabolické stereoidy - tzv. sexuálne hormóny mužské , ženské ( androgény , esterogény )
c. Betaagonistémy
d. Nesteroidné antiflogistiká - nehormonálne prípravky proti bolestiam a zápalom
e. Transsubstancie - pseudosubstancie , zmes chemických látok v ktorých niektoré zakrývajú horespomínané zakázané látky resp. látku.

Prílohy : vykonávacie predpisy TAURIS, TIPES, ATIS, BRICON, BENZING

Pretekový poriadok schválený VZ SZ CHPH dňa 23. 04. 2005
Týmto stráca platnosť doterajší pretekový poriadok, schválený dňa 24. 03. 2001 a k nemu vydané doplnky.
Pretekový poriadok nadobúda účinnosť dňa 23. 04. 2005.

Ing Juraj Kurek
Prezident SZ CHPH

Vykonávacie predpisy
Elektronické konštatovanie systémom TauRIS , Tipes , ATIS , BRICON

1. Všeobecné zásady

Používanie elektronických konštatovacích systémov (ďalej EKS) všetkých druhov, ktoré boli certifikované FCI, boli schválené VZ SZ CHPH dňa 20.11.1999 pri splnení týchto základných podmienok:
a/ EKS môže chovateľ používať výlučne taký, ktorý je schválený Prezídiom SZ CHPH. Doteraz je schválený TauRIS, TIPES, ATIS, BRICON.
b/ Chovateľ, ktorý chce iný EKS používať, je povinný predložiť úradne overený doklad o jeho prevádzke na sekretariát zväzu do 28.2. v roku, v ktorom chce systém začať používať.
c/ Užívať EKS môžu chovatelia, ktorí sú dostatočne odborne preškolený s návodom na používanie a vedia s týmto systémom zaobchádzať.
d/ Právo používať EKS má chovateľ pri splnení podmienok tohto doplnku, pri všetkých súťažiach - pretekoch, ktoré organizujú zložky Zväzu na všetkých úrovniach.
e/ Žiadneho člena SZ CHPH nemožno nútiť, aby používal EKS
f/ Je dovolené, aby chovateľ v jednom preteku využíval EKS i klasické konštatovacie hodiny.
g/ Chovatelia - účastníci preteku používajúci EKS, nesmú byť časovo penalizovaní alebo vylúčení zo súťaží alebo inak diskriminovaní.
h/ Vlet - je vstupné zariadenie, ktorým holuby vstupujú do chovateľského zariadenia. Senzory ( antény ) - registrovacie zariadenia musia byť inštalované tak, aby boli v kontakte ( musia nadväzovať ) na holubník.
i/ Elektronické krúžky na holuby si chovateľ kupuje sám, musí dokázať, že krúžky pochádzajú od autorizovaného výrobcu.

2. Zásady pre prevádzku EKS

a/ Registrácia EKS sa zabezpečuje cez vytlačený a odovzdaný protokol, registrácia a kontrola konštatovacích hodín pred každou pretekovou sezónou - odovzdaním na OZ CHPH.
b/ OZ CHPH spracuje a odovzdá zoznam chovateľov používaných EKS.
Zoznam bude obsahovať priezvisko a meno chovateľa, značka a typ zariadenia EKS, rok výroby a špecialistu kto priraďoval elektronické krúžky.
c/ EKS pozostáva z :
- chovateľskej časti : terminál, senzory, adaptér, elektronické krúžky
- klubovej časti : počítač PC, nasadzovací senzor, hodiny - zdroj stredoeurópskeho času a tlačiareň
PC počítač slúži ako základné programové vybavenie a archiváciu údajov o chovateľoch, organizačných jednotkách a jednotlivých pretekoch.
Používa sa na prenášanie údajov na termiál a opačne.
d/ Zariadenia EKS a ich organizácia
1) Miesto zadávania údajov
2) Nasadzovacie miesto
3) Hodinové miesto
4) Konštatovacie miesto
V každom organizačnom stupni pôsobí trojčlenná komisia a chovateľ, ktorí prihliadajú na hodnovernosť vykonávaných úkonov a svojím podpisom na tlačených protokoloch potvrdzujú ich správnosť. Pre nasadzovacie a hodinové miesto môže byť komisia totožná, ak zabezpečuje oba úkony. Všetky protokoly sa tlačia trojmo a to vždy pre originál (usporiadateľ preteku), prvú kópiu pre ZO (nasadzovacie stredisko) a druhú kópiu pre chovateľa (nie je podmienkou). Pri každej zmene (priraďovaní nových holubov resp. čípov) sa musí opakovať celý proces tlačenia protokolov.

1/ Miesto zadávania údajov pozostáva
Počítač, nasadzovací senzor, terminál chovateľa, elektronické krúžky (čípy) a tlačiareň.
Je to miesto kde sa zadávajú v počítači s príslušným programovým vybavením dáta pre evidenciu chovateľov, ZO, OZ, holubov a priraďovaní čípov. K tomu sa vytvoria číselníky OZ, ZO a chovateľov.
Číselník chovateľov - vytvorí sa poradie chovateľov a stavy holubov ich zoznam evidencie holubov podľa rodových krúžkov a pohlavia. Elektronické krúžky sú priraďované jednotlivým holubom.
Všetky údaje sa musia nachádzať v počítači a termináli.
Termín na priraďovanie stanoví ZO resp. NS a chovateľ je povinný ho akceptovať. Celú túto operáciu v mieste zadávania vykonáva špecialista, ktorý má potvrdenie od predajcu, že je preškolený a túto činnosť môže vykonávať. Preškolenie špecialistov zabezpečuje predajca na území SR.
Špecialisti budú vedení na sekretariáte Zväzu a na internetovej stránke.
( Platí od 1.1.2006 )

2/ Nasadzovacie miesto pozostáva
Nasadzovací senzor, terminál chovateľa a tlačiareň.
Pred nasadením sa v terminále vyznačí názov preteku, resp. poradie preteku. Holub na nohe s elektronickým krúžkom sa vloží do nasadzovacieho senzora. Na terminály si zariadenie prečíta elektronický krúžok a na displeji sa zobrazí číslo nasadzovaného holuba, ktoré komisia skontroluje. V prípade, že nesúhlasí číslo elektronického krúžku výrobca systému umožňuje (podľa návodu) dodatočné priradenie - túto možnosť treba chápať ako výnimočnú. V nasadzovacom stredisku pôsobí trojčlenná komisia a chovateľ, ktorý podpisuje protokol v hodinovom mieste.

3/ Hodinové miesto pozostáva - hodiny, zdroj SEČ, terminál chovateľa a tlačiareň. Po nasadení holubov sa terminál chovateľa pripojí na hodiny - zdroj SEČ a tlačiareň. Po odsúhlasení SEČ sa vytlačí protokol nasadenia holubov na pretek. V hodinovom mieste pôsobí a podpisuje trojčlenná komisia a chovateľ. Nasadzovacia a hodinová komisia môže byť totožná, ak zabezpečuje oba úkony. Na protokole nasadených holubov musí byť viditeľne vyznačený názov preteku, resp. číslo preteku, číslo holuba, čas kontroly hodín – zosúladenie času, počet evidovaných a nasadených holubov. Hodinová komisia taktiež zabezpečuje vyhodnotenie preteku po preteku s tými istými zásadami ako pri nasadzovaní.
Postup – pri otváraní sa terminál každého chovateľa prepojí na hodiny a tlačiareň. Vytlačí sa vyhodnotený protokol nasadených a priletených holubov. Na protokole budú zreteľné čísla nasadených holubov, deň a čas elektronického konštatovania, čas odsúhlaseného času, názov preteku a meno chovateľa, počet senzorov – adaptérov (antén) pri konštatovaní.
Trojmo vytlačený protokol priletených holubov nahradzuje kontrolný list a pásky z hodín. Jeden exemplár sa povinne posiela na OZ, resp. výpočtárovi, jeden kópia ostáva v archíve ZO a jeden slúži pre chovateľa.

4/ Konštatovacie miesto
Je to miesto chovateľského zariadenia. Pozostáva zo senzorov vložených do vletov, káblového prepojenia na terminál.
Pred pretekom sa prepne v termináli na pozíciu konštatovania. Po skončení konštatovania sa terminál zoberie na vyhodnotenie konštatovania.

3. Záverečné ustanovenia

Pre kontrolu EKS je treba zabezpečiť dodanie protokolov riadne vyplnených, zodpovednými chovateľmi podpísané a v termíne dodané.
Všetky protokoly tlačené na EKS sú archivované 2 roky.
Pokiaľ nastane porucha na prenose dát na tlačiareň a potrebný protokol nie je možné vytlačiť, avšak na displeji terminálu sú uvedené údaje potrebné k vyhodnoteniu preteku, môže sa spracovať protokol s vyhodnotením výsledkov podpísaním komisiou a vedúcim NS s uvedením popisu poruchy.
Každá zmena zásad EKS musí byť vydaná ako doplnok k Pretekovému poriadku.
Pri používaní hodinového zariadenia, ktorým sa odsúhlasuje SEČ, komisia nepoužíva rádiový časový signál. Tlačenie protokolov nasadených a vyhodnotených holubov môže komisia začať už pri splnení podmienky množstva hodín a chovateľov.
Na EKS sa nevzťahujú zásady pretekového poriadku v hlave III – IV v oblasti nasadzovania, konštatovania, vyhodnocovania a otvárania hodín, ktoré sú popísané a usmernené týmto doplnkom.