Stanovy zväzu

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

S T A N O V Y Z V Ä Z U

2005

I. ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

§ 1
Názov a poslanie

1. Slovenský zväz chovateľov poštových holubov je záujmové združenie občanov podľa
zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov, v ktorom sa združujú občania Slovenskej
republiky a osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, sú
chovateľmi poštových holubov alebo sympatizantmi tejto športovej činnosti.

2. Hlavným cieľom je chov poštových holubov, starostlivosť o rozvoj športovej a výstav-
níckej činnosti, výchovná činnosť, rozvoj a zveľaďovanie majetku Zväzu.

3. Názov združenia :
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov (ďalej len Zväz), pre vlastné označenie
používa skratku SZ CHPH.

4. Zväz a jeho organizačné zložky používajú názov :
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – názov organizačnej zložky a sídlo.

5. SZ CHPH činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a
ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.

6. Zväz je členom Medzinárodnej organizácie chovateľov poštových holubov FCI.

7. Zväz a jeho organizačné zložky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom
mene.

8. Zväz nezodpovedá za záväzky a konanie nižších organizačných zložiek.

9. Organizačnými zložkami SZCHPH sú
- Zväz ústredie
- Oblastné združenia
- Základné organizácie
- Kluby

§ 2

Pôsobnosť a sídlo

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov vykonáva svoju činnosť na území
Slovenskej republiky.
Sídlo : Akademická 4, 949 01 Nitra

§ 3

Hlavné úlohy Zväzu

1. Aktívne sa zúčastňuje na práci a chráni záujmy Zväzu v medzinárodnej organizácii
FCI.

2. Spolupracuje so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky ako aj orgánmi samospráv.

3. Nadväzuje priateľské a športové vzťahy s organizáciami podobného zamerania iných
štátov.

4. Organizuje národné, medzinárodné súťaže a výstavy.

5. Prostredníctvom svojich organizačných zložiek riadi, organizuje a usmerňuje život a
prácu vo vnútri Zväzu.

6. Chráni práva a záujmy členov Zväzu.

7. Organizuje a vychováva posudzovateľov poštových holubov v zmysle platného medzi-
národného štandardu.

8 . Vedie evidenciu členskej základne a organizačných zložiek.

9. Vedie evidenciu o početnom stave poštových holubov, evidenciu o výcviku, pretekoch,
súťažiach.

10. Vykonáva kontrolnú činnosť na všetkých úsekoch práce a života Zväzu.

11. Zodpovedá za dodržiavanie stanovených podmienok v národných a medzinárodných
súťažiach.

12. Zabezpečuje centrálnu výrobu a rozdelenie rodových obručiek, preukazov, pretekových
gumičiek a iných označení, zabezpečuje predaj potrebných tlačív.

13. Dodržiava všetky právne a občianske normy, ktoré upravujú život a prácu vo Zväze.

14. Zabezpečuje prepravu poštových holubov na preteky, spracuváva, vydáva dokumentáciu
o pretekoch.

15. Vydáva pre členov a chovateľov zväzový spravodaj.

16. Dbá na zachovanie genofondu poštových holubov.

17. Získava a organizuje mládež pre činnosť v SZCHPH

II. ČASŤ

Členovia a ich práva

§ 4

Vznik členstva

1. Členom Zväzu sa môže stať občan Slovenskej republiky, ktorý je chovateľom poštových
holubov alebo sympatizantom tejto športovej činnosti a dovŕšil 18 rokov svojho veku.
Maloletý od 12 rokov sa môže stať členom Zväzu so súhlasom rodičov alebo jeho zákon-
ného zástupcu, ktorý je podaný písomnou formou.

2. Členstvo vo Zväze môže byť : a, individuálne
b, kolektívne
c, čestné

3. Člena prijíma na základe písomnej prihlášky ZO CHPH, spravidla najbližšia k miestu
trvalého pobytu žiadateľa.

4. Individuálne členstvo vzniká rozhodnutím členskej schôdze o prijatí za člena, zaplatením
členského príspevku a súhlasom so Stanovami Zväzu.

5. Kolektívnym členom môže byť právnická osoba, ktorá sa chce aktívne podieľať na plnení
úloh zväzu alebo chce aktívne podporovať jeho ďalší rozvoj.

6. Kolektívne členstvo vzniká na základe zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti kolektív-
neho člena a spôsobe vzájomnej spolupráce.

7. Čestné členstvo udeľuje Prezídium na základe návrhu jednotlivých organizačných zložiek
Zväzu a vlastného rozhodnutia, jednotlivcom a právnickým osobám ako prejav uznania za
zásluhu o rozvoj zväzu.

§ 5

Zánik členstva

1. Členstvo vo Zväze zaniká : a, vystúpením
b, vylúčením
c, nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote
d, úmrtím člena
e, zrušením rozhodnutia o prijatí kolektívneho člena
(právnickej osoby)

2. V prípade zániku členstva nie je nárok na vrátenie členského príspevku, zaplateného
v bežnom roku.

3. Prestup člena z jednej ZO do druhej sa musí uskutočniť len tak, že v jednej ukončí
členstvo a v druhej bude riadne prijatý.

§ 6

Práva členov

1. Po dovŕšení 18 rokov veku má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov Zväzu.
2. Má právo zúčastňovať sa na živote a práci Zväzu.
3. Zúčastňovať sa členských schôdzí s právom rozhodujúceho hlasu.
4. Obhajovať svoje práva všetkými prostriedkami, ktoré mu umožňujú tieto stanovy
alebo iné platné právne normy, ktoré upravujú prácu a život Zväzu.
5. Právo využívať spoločný majetok Zväzu.

§ 7

Povinnosti člena

1. Dodržiavať všetky platné právne normy, uznesenia a nariadenia, ktorými sa riadi
členstvo vo Zväze.

2. Je povinný chrániť dobré meno Zväzu, jeho orgánov i členov.

3. Je povinný chrániť majetok Zväzu alebo majetok nižších organizačných zložiek, ktorých
je členom.

4. Je povinný platiť členský príspevok.

5. Ak bol zvolený do funkcie v niektorých orgánoch Zväzu, je povinný zodpovedne, kvalifi-
kovane túto funkciu vykonávať.

6. Je povinný umožniť vykonanie kontroly chovu a pretekov holubov.

III. ČASŤ

Organizácia a pôsobnosť orgánov
zväzu

§ 8

Zásady organizácie

1. SZ CHPH je budovaný na demokratických zásadách. Všetky orgány – od najnižších po
najvyššie sú volené členmi demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpo-
vedné. Sú povinné prerokovávať a včas riešiť iniciatívne návrhy, pripomienky a sťažnosti
členov, dôsledne dodržiavať právne predpisy. Uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre
nižšie orgány, organizačné jednotky a pre všetkých členov. Členovia vyšších orgánov sa
môžu zúčastňovať na rokovaniach nižších orgánov, ak boli na rokovanie pozvaní alebo
boli na rokovanie vyšším orgánom delegovaní. Vyšší orgán je oprávnený v záujme do-
držiavania právneho poriadku preskúmať alebo meniť z vlastného podnetu alebo na
základe sťažnosti rozhodnutia nižších orgánov, ak pri ich vynesení došlo k závažnému
porušeniu platných predpisov. V neprospech člena tak môže urobiť iba do jedného roka
od právoplatnosti preskúmaného rozhodnutia.

2. Funkcie volených členov orgánov SZ CHPH sú bezplatné a čestné. Funkcionárom však
patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie v SZ CHPH podľa platných
predpisov.

3. Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny.

4. Orgány a komisie SZ CHPH sa môžu uznášať, ak je prítomná viac ako polovica ich
členov alebo delegátov. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné. Pre platnosť uznesenia
je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov alebo delegátov, pokiaľ v týchto
stanovách nie je výslovne uvedené inak. V prípade rovnosti hlasov pri verejnom hlasovaní
rozhoduje hlas predsedajúceho.

5. Ak zjazd rozhoduje o zmene stanov SZ CHPH, vyžaduje sa pre platnosť uznesenia dvoj-
tretinová väčšina hlasov zvolených delegátov s hlasom rozhodujúcim, prítomných na
zjazde.

6. O svojich rokovaniach a uzneseniach orgány SZ CHPH vyhotovujú zápisnicu.

7. Kumulácia funkcie je nezlučiteľná, ak sú tieto vo vzájomnom kontrolnom vzťahu.

8. Funkčné obdobie pre všetky volené orgány je štvorročné.

§ 9

Orgány Zväzu

1. Ústrednými orgánmi Zväzu sú :
- Zjazd
- Valné zhromaždenie Zväzu
- Prezídium
- Ústredná kontrolná komisia

§ 10

Zjazd SZ CHPH

1. Najvyšším orgánom SZ CHPH je zjazd. Riadny zjazd zvoláva valné zhromaždenie
SZ CHPH raz za 4 roky s označením miesta a dátumu konania. Zvolanie zjazdu musí byť
oznámené všetkým organizačným zložkám SZ CHPH najmenej 4.mesiace vopred.

2. Zjazdu SZ CHPH sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim delegáti zvolení na oblastných
konferenciách SZ CHPH podľa kľúča stanoveného valným zhromaždením SZ CHPH.
Aktívne a pasívne volebné právo ako i právo podávať návrhy a podieľať sa na rozhodo-
vaní zjazdu majú len delegáti s hlasom rozhodujúcim. Členovia valného zhromaždenia
SZ CHPH a Ústrednej dozornej rady, pokiaľ neboli zvolení za delegátov zjazdu, sa zjazdu
zúčastňujú s hlasom poradným.

3. Zjazd SZ CHPH :
a, volí pracovné predsedníctvo zjazdu a zjazdové komisie
b, schvaľuje volebný a rokovací poriadok zjazdu
c, volí na 4 roky : 7-9 členné prezídium, prezidenta SZ CHPH,
5 člennú Ústrednú kontrolnú komisiu a jej predsedu
d, potvrdzuje za členov valného zhromaždenia delegovaných zástupcov OZ CHPH
e, prerokúva a schvaľuje správu o činnosti zväzu od posledného zjazdu a správu
Ústrednej kontrolnej komisie o činnosti
f, schvaľuje stanovy SZ CHPH
g, schvaľuje koncepciu ďalšieho rozvoja zväzu, resp. plán hlavných úloh
h, schvaľuje koncepciu hospodárenia a financovania zväzu
ch, rozhoduje o zániku SZ CHPH

4. Mimoriadny zjazd SZ CHPH zvolá valné zhromaždenie z vlastného podnetu, alebo ak o to
požiada aspoň polovica OZ CHPH. Tento zvolá do 3 mesiacov od podania podnetu.

5. Zjazd je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom
rozhodujúcim. Uznesenie zjazdu je platné ak s ním vysloví súhlas nadpolovičná
väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Pre schválenie stanov, ich zmien a
doplnkov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov.

§ 11
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie tvoria členovia prezídia SZ CHPH a delegovaní zástupcovia OZ
CHPH.

2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SZ CHPH medzi zjazdami. Schádza sa
dvakrát ročne.

3. Zabezpečuje realizáciu uznesení zjazdu.

4. Schvaľuje ročný rozpočet Zväzu

5. Schvaľuje ročnú účtovnú závierku Zväzu.

6. Dbá, aby stanovy Zväzu boli vždy v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak sa v
dôsledku zmeny právnych predpisov dostanú stanovy SZ CHPH do rozporu s týmito
predpismi, môže valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov
rozhodnúť o ich zmene, ktorá tento rozpor odstráni. Platnosť tejto zmeny je podmie-
nená registráciou na Ministerstve vnútra SR v zmysle Zák. č. 83/1990 Zb.

7. Schvaľuje členstvo Zväzu v medzinárodných organizáciách.

8. Prerokúva správy Ústrednej dozornej rady.

9. Schvaľuje a vydáva : - organizačný poriadok
- rokovací poriadok
- pretekový poriadok
- výstavný poriadok
- disciplinárny poriadok a ďalšie normy
10. Schvaľuje znak Zväzu.

11. Udeľuje zväzové vyznamenania.

12. Schvaľuje podmienky majstrovstiev Slovenska.

13. Schvaľuje udelenie odmien.

14. V prípade zmeny zástupcu OZ CHPH vo valnom zhromaždení, potvrdzuje zmenu.

15. Pre plnenie úloh zariaďuje odborné komisie, povinne výcvikovú a výstavnú príp. iné.

16. Zvoláva zjazd.

17. Schôdzí Valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia Ústrednej kontrolnej komisie s
hlsom poradným.

18. Volí päťčlenný Ústredný disciplinárny senát.

19. Schvaľuje výšku členského príspevku.

§ 12

Prezídium SZ CHPH

1. Prezídium sa skladá z prezidenta, viceprezidenta a ďalších 5 až 7 členov, ktorí sú poverení
vedením jednotlivých odborných komisií.

2. Prezídium je výkonný orgán Zväzu, schádza sa spravidla šesťkrát ročne.

3. Zasadanie prezídia zvoláva prezident.

4. Stará sa o všetky záležitosti SZ CHPH, zabezpečuje realizáciu uznesení zjazdu a Valného
zhromaždenia.

5. Spravuje majetok Zväzu.

6. Disponuje finančnými prostriedkami.

7. Zabezpečuje styk s členskou základňou prostredníctvom OZ CHPH a ZO CHPH.

8. Zabezpečuje styk s FCI a ďalšími organizáciami.

9. Zabezpečuje styk s orgánmi štátnej správy.

10. Prijíma pracovníkov Zväzu.

11. Riadi účelové zariadenia.

12. Riadi pretekovú a výstavnícku činnosť.

13. Rozhoduje o mieste konania celoštátnych výstav a iných podujatí.

14. Zabezpečuje styk so spoločenskými organizáciami.

15. Pripravuje podklady na rokovanie valného zhromaždenia.

16. Pripravuje podklady pre rokovanie zjazdu.

17. Zvoláva zasadanie valného zhromaždenia.

18. Udeľuje čestné členstvo.

19. Organizačne zabezpečuje účasť Zväzu na medzinárodných podujatiach, súťažiach a
výstavách.

20. Vyhodnocuje MS a udeľuje ocenenia.

21. Prijíma a schvaľuje štatút športových klubov.

22. V odvolacom konaní rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu

23. V neodkladných prípadoch môže za prezídium vybaviť záležitosti prezident a viceprezident, ich rozhodnutie musí byť dodatočne schválené.

24. Schvaľuje vznik, rozdelenie, zlúčenie a zánik OZ CHPH.

25. Schvaľuje odmeny a stanovuje plat zamestnancom Zväzu.

26. Schvaľuje a udeľuje zväzové ocenenia a vyznamenania.

§ 13

Zastupovanie Zväzu

Štatutárnym zástupcom Zväzu je prezident. Organizuje celú činnosť sekretariátu resp. poveruje úlohami. Zvoláva a vedie zasadnutie prezídia a VZ a podpisuje všetky zápisnice z týchto rokovaní. Za Zväz podpisuje všetky právne úkony. V čase neprítomnosti ho zastupuje viceprezident.

§ 14

Ústredná kontrolná komisia

1. Za svoju prácu zodpovedá výlučne zjazdu Zväzu.

2. Dbá a kontroluje dodržiavanie všetkých právnych predpisov, uznesení a nariadení
Valného zhromaždenia Zväzu u všetkých orgánov Zväzu.

3. O svojej činnosti a zisteniach podáva správu s návrhom na opatrenia zjazdu a valnému
zhromaždeniu.

4. Pri zistení prípadu porušenia právnych predpisov, platných nariadení alebo uznesení v
súlade s týmito stanovami, disciplinárnym poriadkom alebo inými predpismi navrhuje
sankcie tomu orgánu Zväzu do kompetencie, ktorého riešenie daného prípadu prináleží.

5. V prípade, že niektorý orgán Zväzu prijal uznesenie, nariadenie alebo rozhodnutie v
rozpore s právnymi predpismi Zväzu, ústredná kontrolná komisia takéto uznesenie,
nariadenie alebo rozhodnutie zruší a celý prípad vráti tomuto orgánu na nové konanie.

6. Voči rozhodnutiu Ústrednej kontrolnej komisie možno podať do 30 dní od doby doručenia
rozhodnutia písomné odvolanie so zdôvodnením cez prezidenta Zväzu Valnému zhro-
maždeniu Zväzu.

7. Ústredná kontrolná komisia metodicky riadi kontrolné komisie OZ CHPH.

8. Ústredná kontrolná komisia je volený orgán a má 5 členov, vrátane predsedu.

9. Predseda ani člen kontrolnej komisie nemôže byť členom Prezídia ani Valného zhromaždenia Zväzu, ani byť zvolený za prezidenta Zväzu.

10. Na čele Ústrednej kontrolnej komisie je volený predseda.

11. Ústredná kontrolná komisia za svoju činnosť zodpovedá zjazdu SZ CHPH.

12. Predseda ÚKK podľa potreby zvoláva a riadi rokovanie ÚKK. Minimálne však zvoláva ÚKK jedenkrát ročne.

13. ÚKK je uznášania schopná, pokiaľ sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

14. Uznesenie je prijaté, pokiaľ zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov.

15. Zo zasadnutia ÚKK sa vždy vyhotoví písomný záznam.

16. Pokiaľ predseda ÚKK požiada prezídium o účasť na zasadnutí prezídia, prezident musí
túto požiadavku akceptovať. Predseda ÚKK na zasadnutí prezídia má poradný hlas.

17. Predsedovi a členom ÚKK za svoju prácu patrí odmena. Výšku schvaľuje na návrh
predsedu ÚKK Prezídium Zväzu.

18. Vykonáva kontrolu chovateľskej, pretekovej a výstavníckej činnosti.

§ 15

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov OZ CHPH

1. Je organizačnou zložkou Zväzu. Riadi prácu ZO SZ CHPH a zabezpečuje plnenie úloh,
ktoré pre Zväz vyplývajú zo stanov, uznesení vyšších orgánov a vlastných uznesení ako
aj ostatných všeobecne záväzných noriem a interných predpisov.

2. Podmienkou vytvorenia OZ CHPH sú minimálne 3 ZO SZ CHPH a najmenej 80 členov.

3. Nové OZ CHPH sa môže založiť len k 31. decembru príslušného roka po
predchádzajúcom súhlase Prezídia SZ CHPH.

4. OZ CHPH môže na základe rozhodnutia výboru OZ CHPH, vytvárať pre účely pretekov
a spracovanie výsledkov výcvikové strediská (ďalej len VS) a väčšie pretekové celky-
regióny (ďalej len R). Každá ZO CHPH pritom musí byť zaradená do VS a môže byť len
v jednom VS. Pôsobenie VS a R je upravené v Pretekovom poriadku.

§ 16

Orgány OZ CHPH

Orgánmi OZ CHPH sú:

1. Oblastná konferencia

2. Výbor

3. Kontrolná komisia

§ 17

Oblastná konferencia

1. Je najvyšším orgánom OZ CHPH, ktorú zvoláva výbor raz za l rok a tvoria ju delegáti
ZO CHPH. Mimoriadnu oblastnú konferenciu zvoláva výbor v prípade, že o to požiadajú
2/3 členov ZO CHPH.
2. Prerokúva a schvaľuje správy výboru OZ CHPH, dozornej rady a určí ďalšiu činnosť
OZ CHPH.
2. Raz za štyri roky volí spravidla 7 až 9- členný výbor a 3 až 5- člennú kontrolnú komisiu
a delegátov zjazdu.
4. Navrhuje kandidátov do Prezídia Zväzu a Ústrednej kontrolnej komisie Zväzu.
5. Deleguje zástupcu do Valného zhromaždenia Zväzu.
6. Schvaľuje plán činnosti a rozpočet OZ.

§ 18

Výbor OZ CHPH

1. Vykoná rozdelenie funkcií vo výbore po konferencii OZ CHPH, najneskôr však do 7 dní
po jej konaní.
2. Riadi činnosť OZ CHPH na základe uznesení oblastnej konferencie, uznesení výboru OZ
CHPH, uznesení vyšších orgánov Zväzu a stanov.
3. Schádza sa podľa potreby, najmenej 4-krát ročne, z toho 1-krát ročne za účasti predsedov
ZO CHPH.
4. Rozhoduje a uznáša sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny zvolených členov, pričom za
návrh musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru.
5. Podľa potreby zriaďuje komisie k plneniu stanovených úloh.
6. V plnom rozsahu zodpovedá za výcvik a preteky poštových holubov a ich dokumentačné
vyhodnotenie.
7. Určuje výšku príspevkov pre činnosť OZ CHPH a zodpovedá za hospodárenie OZ.
8. Schvaľuje vznik a zánik ZO CHPH.
9. Schvaľuje prechod členov z jednej ZO do druhej v rámci OZ.
10.Štatutárny orgán OZ CHPH je výbor OZ CHPH.
11.Konanie v mene OZ CHPH je poverený predseda, alebo v neprítomnosti tajomník. Ak je
však pre právny úkon, ktorí robí OZ CHPH predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo tajomníka a jedného člena výboru OZ CHPH.

§ 19

Kontrolná komisia OZ CHPH

1. Vykonáva revíziu činnosti výboru, kontroluje hospodárenie a plnenie uznesení vlastných
orgánov alebo nadriadených zložiek Zväzu.
2. Predseda kontrolnej komisie alebo zástupca sa môže zúčastniť zasadnutí výboru OZ CHPH
s hlasom poradným.
3. Zo svojej činnosti sa zodpovedá oblastnej konferencii, ktorej predkladá správu o činnosti.

§ 20

Základná organizácia chovateľov
poštových holubov

1. ZO CHPH je základnou zložkou Zväzu. Svoju činnosť vykonáva v zmysle stanov a osta-
tných nariadení a uznesení vyšších orgánov Zväzu. Je samostatnou právnickou osobou.
2. ZO CHPH združuje a organizuje členov, chovateľov poštových holubov.
Zmenu v členstve chovateľa odsúhlasia písomnou formou dve organizácie, ktorých sa
zmena dotýka t.j. uznesením členských schôdzí.
3. ZO CHPH sa môže založiť k 31.12 príslušného roka pri najmenšom počte 10 členov. Založenie organizácie musí byť schválené výborom OZ CHPH, do ktorého pôsobnosti patrí.
4. ZO CHPH zaniká pri nižšom počte ako 10 členov, rozhodnutím výročnej členskej schôdze,
zrušením Valným zhromaždením alebo konferenciou OZ CHPH, pre nesplnenie základ-
ných povinností alebo pre hrubé opakované nedostatky.

§ 21

Orgány ZO CHPH

Orgánmi ZO CHPH sú:
1. Výročná členská schôdza (VČS)
2. Členská schôdza
3. Výbor
4. Kontrolná komisia

§ 22

Výročná a členská schôdza

1. Výročná a členská schôdza môže byť riadna alebo mimoriadna. VČS zvoláva výbor
organizácie raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva výbor podľa potreby alebo keď o to
požiadajú najmenej 2/3 členov.
2. VČS prináleží :
- schvaľovať správu výboru za uplynulé obdobie
- schvaľovať finančné hospodárenie a návrhy činnosti na budúce obdobie
- rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa organizácie
- voliť na 4 roky 5-členný výbor a 3-člennú kontrolnú komisiu
- voliť delegátov na konferenciu oblastného združenia
3. Členská schôdza rozhoduje o všetkých záležitostiach, okrem tých, ktoré zásadne
prislúchajú VČS.

§ 23

Výbor ZO CHPH

1. Vykoná rozdelenie funkcií po VČS, najneskôr však do 7 dní.
2. Riadi činnosť organizácie v období medzi členskými schôdzami. Za svoju činnosť zodpo-
vedá členskej schôdzi.
3. Rozhoduje väčšina hlasov, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.
4. Konanie v mene ZO CHPH je poverený predseda alebo v neprítomnosti tajomník. Ak je
však pre právny úkon, ktorý robí ZO CHPH predpísaná písomná forma, je potrebný
podpis predsedu alebo tajomníka a jedného člena výboru ZO CHPH.

§ 24

Kontrolná komisia ZO CHPH

1. Kontrolná komisia sleduje a kontroluje hospodárenie a spravovanie majetku, športovú činnosť, plnenie uznesení výboru, členských a výročných členských schôdzí ZO CHPH ako aj plnenie uznesenia vyšších orgánov Zväzu.
2. Zo svojej činnosti sa zodpovedá na členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi ZO
CHPH.
3. Predseda kontrolnej komisie (prípadne zástupca) sa môže zúčastňovať zasadnutí výboru ZO CHPH s hlasom poradným.

§ 25

Športový klub

1. Je samostatnou organizačnou zložkou Zväzu.
2. Svoju organizačnú štruktúru a vnútorné pravidlá si upravuje klub samostatným štatútom.
3. Pri svojej činnosti musí plne rešpektovať tieto stanovy, uznesenia a nariadenia ústredných
orgánov Zväzu.
4. O prijatí športového klubu do Zväzu rozhoduje Valné zhromaždenie Zväzu.
5. Návrh na vylúčenie zo zdôvodnením predkladá Valnému zhromaždeniu Zväzu prezident
Zväzu alebo Ústredná kontrolná komisia.
6. Každý člen Zväzu na základe vlastného uváženia môže sa stať členom ktoréhokoľvek
športového klubu.
7. Športový klub nemôže za svojho člena prijať bývalého člena zväzu, ktorý bol členstva
pozbavený vylúčením.
8. Všetky právne a športové dokumenty od vzniku a priebežne sa doručujú do 30 dní na
Prezídium Zväzu vždy po ich schválení v športovom klube.

§ 26

Hospodárenie Zväzu

1. Zväz a jeho organizačné zložky hospodária na základe schváleného rozpočtu. V záujme
vytvárania vlastných zdrojov môže vykonávať podnikateľskú činnosť, prípadne podieľať
sa na takejto činnosti u iných právnických osôb.
2. Za porušenie predchádzajúceho ustanovenia nesú výlučne zodpovednosť tí členovia alebo
pracovníci zväzových orgánov, ktorí za danú oblasť zodpovedajú.
3. Členovia alebo pracovníci Zväzu, ktorí svojím konaním spôsobili majetkovú alebo finan-
čnú újmu, sú túto v plnej výške povinní nahradiť.
4. Za záväzok voči tretím osobám nesie zodpovednosť výlučne ten orgán, ktorý takýto závä-
zok prijal.
5. Zväz ako celok za záväzky neručí.
6. Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami spadá plne do právomoci organizačnej zložky, ktorý tento majetok vlastní.
7. Nadriadené orgány Zväzu nemôžu zasahovať do majetkových záležitostí nižších organiza-
čných zložiek.
8. Nakladanie s majetkom v nižších organizačných zložkách je výlučnou záležitosťou člen-
skej základne týchto zložiek. V takých prípadoch jediným opravným prostriedkom je hlaso-
vanie v príslušnej členskej základni. Návrh je schválený pokiaľ zaň hlasovali 2/3 všetkých
členov zložky. V odvolacom konaní rozhoduje príslušný súd.

9. Finančnými zdrojmi Zväzu sú :
- členské príspevky
- účelové pretekové a výstavné príspevky
- príspevky na zabezpečenie špeciálnych materiálových potrieb pre holubov
- dotácie, subvencie, dary, príjmy z podnikateľských činností

§ 27

Výchovné a disciplinárne opatrenia

1. Pri porušení vnútrozväzovej disciplíny, pretekového poriadku alebo zásad občianskeho
spolunažívania vo Zväze, orgány Zväzu môžu členovi alebo funkcionárovi uložiť discipli-
nárne opatrenie v zmysle platného disciplinárneho poriadku, schváleného Valným zhro-
maždením Zväzu.
2. Proti členom Prezídia a Ústrednej kontrolnej komisie, ktorí sa previnili, vedie disciplinárne
konanie Prezídium Zväzu. Na odvolanie člena z funkcie ktoréhokoľvek orgánu
Zväzu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov toho orgánu, ktorý ho do funkcie
zvolil.
3. Sekretariát Zväzu zabezpečuje vedenie centrálneho registra trestov. Povinnosť všetkých
organizačných zložiek je oznamovať všetky výchovné a disciplinárne opatrenia. Funkčnosť
registra trestov je rozpracovaná v Disciplinárnom poriadku.

§ 28

Zánik Zväzu

1. Zväz zaniká, keď sa na tom uznesie zjazd dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých
delegátov.

2. S majetkom Zväzu sa urobí tak, ako rozhodne zjazd, najskôr však musia byť vysporiadané
záväzky a likvidátor podľa uznesenia zjazdu naloží s likvidačným zostatkom.

3. ZO CHPH alebo OZ CHPH zanikajú, keď počet členov klesne pod stanovený limit.
ZO CHPH zaniká aj rozhodnutím výročnej členskej schôdze, zrušením prezídiom Zväzu
alebo výborom OZ CHPH pre neplnenie základných povinností alebo hrubé opakované
nedostatky.

§ 29

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Vrcholné orgány SZ CHPH môžu vydávať vykonávacie predpisy na zabezpečenie plnenia
úloh vyplývajúcich z týchto stanov.

2.Stanovy schválené VI. zjazdom strácajú platnosť dňom schválenia zmien a doplnkov
stanov VII. zjazdom SZ CHPH dňa 2.4.2005 konaného v Nitre.