Výstavný poriadok

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

VÝSTAVNÝ PORIADOK

  1. Účel výstavného poriadku

 

Výstavný poriadok vychádza z medzinárodných noriem FCI, upravuje podmienky tak, aby výstavné akcie usporiadané pod patronátom slovenského zväzu chovateľov poštových holubov na území SR mali jednotný a dôstojný ráz.

Výstavy, prehliadky a podobné podujatia slúžia najmä na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov chovu poštových holubov a tým prispievajú k povzbudeniu záujmu o rozšírenie a skvalitnenie chovu.

Povinnosťou vystavovateľov, členov výstavného výboru a posudzovateľov je podrobne sa oboznámiť s výstavným poriadkom a vydanými propozíciami pre jednotlivé výstavy, pretože výstavný poriadok zaručuje nielen práva, ale ukladá aj povinnosť plniť určité záväzky.

 

 

  1. Plánovanie a organizovanie výstav

 

Výstavy poštových holubov môžu organizovať SZ CHPH, jeho organizačné zložky

a športové kluby, SZ CHPH vydáva kalendár výstav.

Žiadosti o usporiadanie celoštátnej výstavy musí usporiadateľ zaslať na Sekretariát SZ CHPH do 30. júna predchádzajúceho roka. Termíny ostatných výstav sa nahlasujú do 28. februára bežného roka. S usporiadateľmi celoštátnych výstav uzatvorí SZ CHPH zmluvu. Za prípravu, zabezpečenie, priebeh a likvidáciu výstavy zodpovedá výlučne usporiadateľ.

Výstavy finančne zabezpečuje usporiadateľ, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Za súhlas na usporiadanie celoštátnej výstavy usporiadateľ uhradí SZ CHPH stanovený poplatok, ktorý sa použije na administratívne zabezpečenie výstavy zo strany Sekretariátu SZ CHPH.

Pri výbere usporiadateľa výstavy sa uprednostní organizačná zložka SZ CHPH.

 

 

  1. Výstavný výbor

 

1. Zodpovedným orgánom výstavy je výstavný výbor, ktorý schvaľuje usporiadajúca

organizácia. Výstavný výbor je zodpovedný za organizáciu, priebeh a likvidáciu výstavy.

  1. Výstavný výbor pozostáva spravidla z riaditeľa-predsedu, tajomníka, ekonóma,

výpočtára, vedúceho výstavnej kancelárie, prípadne ďalších členov podľa potreby a rozsahu výstavy.

  1. Funkcie členov výstavného výboru sú čestné a dobrovoľné. V prípade aktívneho

výsledku výstavy, môže im byť priznaná odmena

  1. Druhy výstav

 

Podľa rozsahu a miesta usporiadania výstavy sa výstavy delia na :

 

a) miestne

b) oblastné

c) regionálne

d) klubové

e) celoštátne

f) medzinárodné – FCI

g) olympiády – FCI

 

 

  1. Kategórie

 

Na jednej výstave možno jedného holuba prihlásiť len do jednej kategórie – šport,

štandard alebo mladých.

 

 

  1. Klasifikácia – tituly

 

Na všetkých výstavách sa udeľuje titul víťaz jednotlivých kategórií podľa vydaných

propozícií, pričom zvlášť môžu byť ocenené holuby a holubice. Oceňuje sa poradie 1. – 3. v jednotlivých kategóriách. Samostatne môžu byť vyhodnocované a ocenené holuby mladých chovateľov.

 

 

  1. Posudzovatelia

 

1. Na výstave môžu kategóriu štandard posudzovať len posudzovatelia vedení v registri SZ CHPH. Každý posudzovateľ, ktorý je vo svojej krajine registrovaný členskou organizáciou FCI, môže na požiadanie organizátorov posudzovať holuby na výstavách, ktoré sú usporiadané organizačnými zložkami SZ CHPH

2. SZ CHPH deleguje posudzovateľov na celoštátnu výstavu, prípadne aj ďalšie výstavy, ak o to požiada usporiadateľ.

3. Na nižších typoch výstav sa spolu s posudzovateľom môžu posudzovania zúčastniť aj čakatelia na posudzovateľa.

4. Posudzovateľ nemôže posudzovať kategóriu / štandard /, ktorej má sám holuby.

 

  1. Práva a povinnosti posudzovateľa

 

1. Posudzovateľ má právo :

a/ žiadať od organizátora výstavy poskytnutie zodpovedajúcich podmienok na posudzovanie

b/ upozorniť na nevhodné správanie sa vystavovateľov, členov výstavného výboru prípadne

ďalších osôb a odmietnuť posudzovanie až do vytvorenia vhodných podmienok

c/ na náhradu nákladov spojených s posudzovaním vo vopred dohodnutej výške

 

2. Posudzovateľ je povinný :

a/ do 3 dní od obdržania delegačného lístku potvrdiť prijatie delegovania

b/ včas sa ospravedlniť v prípade, že delegovanie nemôže prijať

c/ zúčastniť sa na porade posudzovateľov pred začatím posudzovania

d/ vystavované holuby posudzovať nestranne podľa štandardu FCI

e/ vystaviť, podpísať a odovzdať organizátorom bodovací lístok

f/ dodržať čas stanovený na posudzovanie

g/ umožniť čakateľovi na posudzovateľa samostatne posúdiť aspoň 5 jedincov

 

 

9. Posudzovanie

 

1. Na oblastných, regionálnych, klubových a celoštátnych výstavách, každého holuba v kategórii štandard posudzujú aspoň traja posudzovatelia

2. Pri posudzovaní v priestore, kde sa toto uskutočňuje, môžu byť prítomní len posudzovatelia, zapisovatelia resp. tlmočníci.

 

 

10. Povinnosti usporiadateľov

 

1. Zabezpečiť súhlas a podmienky príslušného príslušného veterinárneho orgánu

2. Vydať včas propozície výstavy, prihlášky, prípadne výstavné karty.

3. Zabezpečiť pre výstavu vhodné a dôstojné priestory.

4. Stanoviť výšku poplatku za vystavené holuby

5. Požiadať o delegovanie posudzovateľov v dostatočnom časovom predstihu.

6. Zabezpečiť spôsobilých zapisovateľov.

7. Vydať výstavný katalóg.

8. Na výstave výrazne vyznačiť jednotlivé OZ resp. regióny, kluby a ZO CHPH.

9. Vyhotoviť tabuľu poradia 1. – 3. v jednotlivých kategóriách, prípadne poradie súťažiacich OZ CHPH.

10. Uhradiť všetky nevyhnutné náklady spojené s cestou a pobytom posudzovateľov na výstave.

11. Zabezpečiť bodovacie lístky , diplomy resp. vecné ceny.

12. Zabezpečiť usporiadateľskú, veterinárnu a zdravotnícku službu počas výstavy.

13. Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie a občerstvenie návštevníkov výstavy.

14. Zabezpečiť prípadné poistenie výstavy.

15. Zabezpečiť kŕmenie a napájanie holubov.

 

 

11. Práva usporiadateľa

 

 

1. Neprijať na výstavu holuby bez veterinárneho osvedčenia.

2. Nezaradiť do súťaže holuby, ak nebudú vydokladované výsledky stanovené pre jednotlivé kategórie.

3. Predávať vstupenky, katalógy, chovateľské potreby prípadne občerstvenie.

4. Organizovať sprievodné akcie, prednášky, besedy, dražby holubov a pod.

5. V prípade zásahu vyššej moci môže usporiadateľ výstavu preložiť na iný termín prípadne zrušiť. Okamžite o tom musí informovať nadriadený orgán a po jeho súhlase vyrozumieť všetkých vystavovateľov. Výstavné poplatky sa v takomto prípade nevracajú.

 

 

12. Práva a povinnosti vystavovateľov

 

1. Vystavovateľ má právo :

a) byť uvedený v katalógu výstavy, ak sa na výstavu prihlásil včas a zaplatil výstavný poplatok

b) na posúdenie vystavovaného holuba

c) obdržať diplom resp. vecné ceny ak sa tieto udeľujú

d) podať protest proti formálnemu nedodržaniu výstavného poriadku alebo propozícií

e) vystavovať holuba, ktorý výstavné podmienky v poslednom roku plnil pod jeho menom

2. Vystavovateľ je povinný :

a) podať včas prihlášku na výstavu

b) zaplatiť výstavný poplatok

c) predložiť požadovanú dokumentáciu na zaradenie holuba do jednotlivých kategórií

d) predložiť veterinárne osvedčenie

e) svojím konaním a nevhodným správaním nenarušiť priebeh výstavy

f) ponechať holuby na výstave až do jej skončenia

g) ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poriadku

 

 

13. Ručenie

 

Usporiadateľ neručí za prípadné ochorenie holuba. V prípade úhynu holuba sa náhrada škody určí na základe posudku veterinárneho lekára.

 

 

14. Veterinárne predpisy

 

Usporiadateľ aj vystavovatelia musia dodržiavať veterinárne predpisy a veterinárne podmienky určené veterinárnym orgánom pre konanie tej-ktorej výstavy.

 

 

15. Záverečné ustanovenia

 

Usporiadateľ informuje o výstave na webovej stránke Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov.

Tento výstavný poriadok je záväzný pre všetky organizačné zložky a športové kluby SZ CHPH a všetkých účastníkov výstav organizovaných SZ CHPH.

 

 

 

 

Výstavný poriadok bol schválený Valným zhromaždením dňa 23. 04. 2005