Propozície Oblastnej výstavy,konanej dňa 18.12.2011 v Trstenej

11.11.2011 08:17

 

Propozície Oblastnej výstavy,konanej dňa 18.12.2011 v Trstenej

Štandard         

-  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2010 – 2011, umiestnených v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2011 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km a holubica 600 km.

  Šport za dva roky – 2010, 2011

 

 

MINIMUM

Kategória

Počet pretekov

holubov

chovateľov

kilometrov

cien

A od100 do 400 km

10

250

20

1.500

20%

B od 300 do 600 km

8

250

20

2.800

20%

C nad 500 km

6

150

20

3.300

20%

D Allround

 od 100 do 400 km

 od 300 do 600 km

 nad 500 km

11 spolu

3 až 5

2 až 6

1 až 3

 

250

250

150

 

20

20

20

 

 

3.500

20%

E Maratón

 nad 700 km

4 ceny za 2 roky

 

250

50

-

20%

  Podmienky splnené v roku 2011

F mladé holuby              nad 100 km

3

250

20

300

20%

G  ESO ročiak               nad 100 km

5

250

20

500

20 %

H   ESO staré holuby    nad  300  km

6

250

20

1800

20 %

  Výkon  2011

Výkon za rok holub

Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2011

Podľa stanovených podmienok

20 %

Výkon za rok holubica

Σ km, ktoré holubica nalietala

v roku 2011

20 %

                 vzorec pre výpočet koeficientov

                                       

                                                                                umiestnenie holuba x 1000

KATEGÓRIA  A, B, C,  D,  F, G, H   =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                         počet nasadených holubov  (max. 5000)

 

Kategória E: Rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov.

Holub ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý.

Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov.

 

                 vystavovatelia

 -majster OZ                                                tri kusy poštových holubov

- Majster krát. tratí                                      tri kusy poštových holubov

- Majster dlhých a superdlh. tratí               tri kusy poštových holubov

- Majster stred.tratí                                      tri kusy poštových holubov

- Majster mláďat ročníka 2011                    tri kusy poštových holubov

 

               preberanie holubov, výstavné poplatky

 Poštové holuby na výstavu musia byť dodané zdravé s veterinárnym potvrdením  nie starším ako 5 dní a zástupca ZO CHPH donesie spolu s PH dvojmo vyhotovený zoznam, ktorý bude potvrdený preberajúcim na výstave. Jeden zoznam bude vrátený a druhý ostane u usporiadateľa OV.                                                      Výstavné karty treba vyplniť presne a pravdivo vo všetkých požadovaných rubrikách. Tiež musia byť viditeľne (resp. farebne) označené preteky, ktoré boli použité na koeficient. Na karte bude presne vyznačená KATEGÓRIA do ktorej má byť PH zaradený. Výstavné karty je potrebné zaslať záväzne do 4.12.2011 !!! Po tomto termíne výstavný výbor príjme opatrenia voči opozdilcom.                               Poplatok za vystavovaného PH je 1 Euro a za nedodaného PH je poplatok 2 Eurá.                                       V prípade, že niektorý chovateľ chce predávať PH je poplatok 2 Euro za klietku.

 Program OV PH :

17.12.2011 (sobota)        18:00 – 20:00 preberanie PH                   

                                           20:00 – 22:00 posudzovanie štandardu

 

18.12.2011 (nedeľa)         9:00 – otvorenie výstavy

                                           11:00 – zasadnutie výboru OZ CHPH Tvrdošín

                                           14:00 – vyhodnotenie výsledkov OV

                                           17:00 – výdaj holubov

 

Karty zasielajte na adr. Štefan Ťapaj, 027 12 Vitanová 81 (0908 887 453)    

Počty PH pre jednotlivé ZO CHPH:                                                                                                                         Veterinárna starostlivosť: MVDr. Ľubomír Lukáč                                                                                                          Výstavné karty si ZO CHPH stiahnu z internetu.

 

                  vyhodnotenie v kategórii štandard

-  Holuby vystavované v tejto kategórií budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie urobí i posudzovatel. Najvyššia a najnižšia známka sa škrtne. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

-  Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu.

 

                   ocenenie

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE                                                                                 Vyhodnotenie

Kategória  ŠPORT     A                          bez rozdielu pohlavia                              1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     B                          bez rozdielu pohlavia                              1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     C                         bez rozdielu pohlavia                              1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     D                         bez rozdielu pohlavia                              1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     E                          bez rozdielu pohlavia                              1. – 3. miesto

Kategória  ŠTANDARD                           holub                                                   1. – 3. miesto

Kategória  ŠTANDARD                           holubica                                               1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     F                          bez rozdielu pohlavia                              1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     G                         bez rozdielu pohlavia                              1. – 3. miesto

Kategória  ŠPORT     H                         bez rozdielu pohlavia                              1. – 3. miesto

Výkon za rok 2011                                 holub                                                      1. – 3. miesto

Výkon za rok 2011                                 holubica                                                  1. – 3. Miesto

Výkon za roky  2011 – 2012                  holub                                                       1. – 3.miesto

Výkon za roky 2011 – 2012                   Holubica                                                  1. – 3. miesto    

 

 

Výstavný výbor: Drgáň Ľubomír

                            Ťapaj Štefan

                           Pavčo Ján

                           Kováč Jozef