Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ konaného dňa 16.10.2011

17.10.2011 10:02

 

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ

konaného dňa 16.10.2011

 

Prítomní:      predseda OZ – Ľubo  Drgáň

                          Členovia výboru OZ – Kováč Jozef, Pavčo Ján, Kurek Peter. Ovšák Stanislav,  Pajta Vladimír

                           Prizvaní zástupcovia ZO – Bandík Pavol,Kozlík Ondrej, Fačko Vladimír,Papaj Jaroslav, Šatan Jozef

                           Ospravedlnení – Klimčík Anton, Ťapaj Štefan

 

Program rokovania:

 

 1.  Zhodnotenie pretekovej sezóny a spracovaných výsledkov
 2.  Prejednanie usporiadania oblastnej výstavy
 3.  Kontróla evidencie
 4. Voľba priestupkovej komisie
 5. Rôzne:

– odovzdanie chýbajúcich zápisov z minulých schôdzí /zodp.Papaj  Jaroslav/

 • prejednanie výšky fin.prostriedkov na výstavu OZ
 • prejednanie podmienok usporiadania výstavy OZ fyzickou osobou
 • výsledkové knihy
 1. Záver

Program rokovania bol na žiadosť p.Papaja Jaroslava doplnený  o bod „Prestup p.Bučeka E.zo ZO Zubrohlava do ZO Klin

Bod 1.       

      Bol na žiadosť predsedu OZ presunutý na najbližšiu schodzu z dôvodu možného posunu poradia chovateľov v majstrovstve starých holubov po skontrolovaní evidencie

Bod 2.

Nakoľko ,nikto z prítomných zástupcov MO neprejavil záujem o usporiadanie výstavy bolo schválené,že o usporiadanie sa môže prihlásiť aj fyzická osoba a to do 20 –teho tohto mesiaca.V prípade viacerých záujemcov o usporiadateľovi rozhodne výbor OZ.

Záujemci  sa hlásia u predsedu OZ p.Drgáňa

Bod 3.

Na základe rozhodnutia z výročnej konferencie,kde bola na rok 2011 odsúhlasená evidencia v počte 80 ks boli p.Kováč a p.Drgáň poverení výborom jej kontrólou.V prípade pochybenia chovateľmi budú previnilcom odpočítané body v generálnom majstrovstve a následne upravené aj poradie.

Termín: do konca mesiaca október 2011

Bod 4.

Na návrh predsedu OZ bola vytvorená „Priestupková komisia“ v zložení:

Ťapaj Štefan

Šatan Jozef

Rentka

Ako náhradník bol zvolený p.Kozlík Ondrej

Predseda svoj návrh odôvodnil množiacimi sa neetickými,hanlivými a zavádzajúcimi vyjadreniami našich chovateľov  na našu OZ.

Bod 5. Rôzne

 • p.Papaj Jaroslav ,ako bývalý tajomník OZ bol vyzvaný o zaslanie chýbajúcich zápisov zo schôdzí

 

termín : do konca mesiaca, t.j. do 31.10.2011

 

 • výbor OZ a zástupcovia jednotlivých ZO schválili finančnú čiastku usporiadateľovi výstavy OZ vo výške 333 eur s podmienkou vytlačenia min.100 katalógov
 • Výplata sa uskutoční na záver výstavy

Ocenenia:     prví traja v poradí v každej VS /diplom,pohár/,jednotlivé preteky –diplom/1 – 3 miesto/

                          Výstava:  bude sa oceňovať 14 kategórií

 

Zástupenie na výročnej konferencii:  na každých 10 členov jeden zástupca.Nepočíta sa člen ZO,ktorý je vo výbore                                 OZ

Kniha výsledkov:    kľúč 5/1 tz.na každých piatich chovateľov ZO ,povinne odobere ZO jednu výsledkovú knihu.

                                        V prípade väčieho záujmu je potrebné počet nahlásiť výcvikárovi OZ do 20.10 2011

                                        Každý výcvikár ZO dostane výsledky svojej VS zadarmo/hradí OZ/stým ,že ide o majetok OZ

 

Prestup p.Bučeka:    po prešetrení, výbor zistil,že nedošlo k žiadnemu pochybeniu chovateľa,keďže spomínaný chovateľ je stále členom ZO Zubrohlava a nie Klin,ako to prezentoval p.Papaj.Chovateľ,len v čase pretekov mláďat ,nasadzoval v ZO Klin do ktorej chce so súhlasom domovskej organizácie aj v r.2012 prestúpiť

Na skvalitnenie prehľadu činnosti pre chovateľov, počas prepravy holubov na pretek, štartu, atď. bol p. Drgáň poverený do najbližšej schôdze výboru, spracovať cenovú ponuku na kamerový systém do prepravného vozidla

 

Bod 6.

Záver : Predseda OZ poďakoval zučastneným za účasť a poprial veľa úspechov do nastávajúcej sezóny

 

Spracoval:Kováč Jozef