Zápisnica

Uznesenie z konferencie OHPH OZ Tvrdošín konanej 14. a 21.2.2010 v Kline a na Slanici.

 

I.Konferencia schvaľuje:

      a) Správu predsedu OZ CHPH p. Klimčíka o činnosti za uplynulé obdobie

      b) Správu pokladníka OZ CHPH p. Drgáňa za rok 2009

 c) Správu predsedu K.K. p. Ťapaja

 d) Pretekový plán CHPH OZ Tvrdošín na tok 2010 navrhnutý OZ na výročnej schôdzi konanej dňa 6.2.2010 a prednesený

                              1. p.Olexikom, kde namiesto Bayertm – sa letí Cheb colnica

                              2. 20/5 a cyklicky Praha – Milevsko . Bodovanie pri jednotlivých pretekoch 40/7 pri dvoj preteku 30/7. SDT – 10/3.

                                  Preteky SDT výbor skoordinuje z inými OZ .

e) Nový výbor OZ CHPH v zložení:

ZO Námestovo – Pajta Vladimír

ZO Zubrohlava – Papaj Jaroslav ml.

ZO Tvrdošín – Pavčo Ján

ZO Trstená – Drgáň Ľubomír

ZO Dolný Kubín – Fačko Vladimír

ZO Klin - Úradník Milan

 

       f) Preteky s                                                 poľskom                                                                                                                                                       

 

II. Konferencia ukladá:

a)      Objednať pre potreby OZ 100ks výstavných  klietok  - T. do oblastnej výstavy

b)      Oceniť v rámci OZ výstavy OZ – víťazov pásiem 1,2,3 a víťazovi jednotlivých pretekov SDT – prvé ceny  - T. do budúcej výstavy

c)       Premeriavanie súradníc, všetkých chovateľov OZ – T. 15.4.2010

d)      Zverejňovanie zápisnice na VEB stránke zodpovedajúcej výboru OZ – T. trvalé zodpovedný výbor OZ

e)      SDT- Ofenbach – cenové vyrovnanie – T. do pretekovej sezóny 2010

f)       Spracovať zmluvu s prepravcom holubov - T. do pretekovej sezóny 2010

g)      Pri prejednávaní dôležitých bodov, prizvať na jednanie výboru OZ predsedov ZO – T. trvalé počas pretekov

h)      Vytvoriť štartovaciu komisiu z pásiem 1,3 –T. do začatia sezóny zodpovedný výbor

III.                Konferencie berie na vedomie : informatívne zhodnotenie majetku .

a)      Ocenenie hmotného majetku CHPH OZ Tvrdošín pre jednotlivé ZO na ceny jednotlivých košov. Komisia v zložení –   Drgáň, Pajta, J. Šatan, na základe finančného súpisu, rozdelila počty košov pre jednotlivé ZO nasledovne:

a)      ZO Klin –            44 košov

b)      ZO Námestovo –  16 košov

c)       ZO Zubrohlava – 28 košov

d)      ZO Lokca –         12 košov

e)      ZO Zákamenné –  19 košov

f)       ZO Dolný Kubín –  21 košov

g)      ZO Trstená –       20 košov

 

h)      ZO Tvrdošín –      25 košov               

Spolu:                   186 košov