Zápisnica z konferencie OZ Tvrdošín, konanej dňa 10.02.2013 v Trstenej

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie, privítanie hostí
 2. Návrh a voľba komisií
 3. Kontrola plnení uznesení
 4. Správa o činnosti OZ
 5. Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie
 6. Správa o hospodárení OZ
 7. Návrh rozpočtu na rok 2013 investície
 8. Oboznámenie členov o členskej základni a poďakovanie za zúčastnenie sa Olympiády, ktorá sa konala po prvý krát na území nášho štátu.
 9. Voľba delegátov na konferenciu SZ, ktorá sa bude konať dňa .....
 10. Diskusia
 11.  Prijatie uznesenia
 12. Záver

 

K bodu 1:

      Konferenciu otvoril, privítal prítomných a oboznámil s programom zasadnutia predseda OZ Ľubomír Drgáň. Program bol schválený

 

K bodu 2:

 • zapisovateľ zápisnice bol schválený Ondreják Peter
 • za overovateľov boli navrhnutí a schválený: Lutica Milan a Fačko

K bodu 3:

    Kontrolu plnenia uznesení vykonal predseda OZ s konštatovaním, že uznesenia sú splnené, alebo sa priebežne plnia.

K bodu 4:

   Činnosť OZ zhodnotil vo svojej správe predseda OZ s konštatovaním úspešného ukončenia pretekovej sezóny 2012.

K bodu 5:

  Správu predniesol p. Šatan  s konštatovaním, že komisia nezistila porušovanie pretekového poriadku a predpisov. Kontolu pokladne však nevykonali, lebo im to p. Pavčo neumožnil.

K bodu 6:

   Správu o hospodárení z dôvodu neprítomnosti p. Pavča prečítal p. Kováč Jozef.

Príjem v r.2012 činil 27 576,85 eur,výdaj 25 205,8 eur.Zostatok 2 371,05

 

 

K bodu 8:

  Tajomník OZ informoval o členskej základni a zároveň sa poďakoval za reprezentáciu a účasť na Olympiáde PH v Nitre.

K bodu 9:

          Na konferenciu SZ, ktorá sa bude konať dňa .....v Nitre boli navrhnutí a zvolení p. Drgáň Ľubomír a Ovšák Stanislav

K bodu 10:

 • ZO Klin - lietať z juhozápadného smeru a pokračovať sa bude smerom Cheb
 • Drgáň – najsť nového výpočtára

                - ponúknuť starý konteiner na odpredaj

                - ponúkol ZO usporiadanie výstavy 2013

               - navrhol aby sa preteky v roku 2013 lietali na mená zaslúžilých 

                  chovateľov

 • Pajta – vzdal sa funkcie výcvikára
 • Pavčo - vzdal sa funkcie pokladníka
 •  

 

K bodu 11:

Uznesenie konferencie OZ Tvrdošín

 

Konferencia berie na vedomie:

a/ Správu o činnosti OZ

b/ Správa o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie

c/  Správa o hospodárení OZ

d/ Vzdanie sa funkcie p. Pajtu a Pavča

 

 

 

 

Konferencia schvaľuje:

 • lietať z juhozápadného smeru a pokračovať sa bude smerom Cheb
 • opravy pretekových výsledkov bude postupovať len výcvikár ZO priamo spracovateľovi výsledkov do 7 dní
 • do 6 mesiacov ponúknuť na predaj starý konteiner. Cena min. Cena šrotu a ponúknuť ho aj cez internet. stránku OZ Tvrdošín
 • prepravca zabezpečí kamerovanie štartu, napájania a kŕmenia holubov
 • Generálny maister zostáva len zo starých holubov                

Malý majster 2013 nebude vyhodnotený

     Bodovanie na sezónu 2013

KT,ST  40/7

Cheb spoločne z iným pretekom 20/5

Cheb ako samostatný pretek 30/7

DT ............. 10/3

 • Petra Kureka – ako správcu internet. stránky / odmena 100,- EUR/

                             -  ako spracovateľa výsledkov / odmena 800,- EUR/

     -   Delegátov na konferenciu SZ, ktorá sa bude konať dňa .....v Nitre p. Drgáň

         ĽubomírOvšák Stanislav

 • doplatiť 200,- EUR ZO Tvrdošín na ocenenie na výstave OZ 2012
 • zberné miesto na preteky na Nemecko bude v Kline
 • nedoplatky za holuby nasadené naviac v roku 2010 sa rušia
 • nedoplatky za holuby nasadené naviac v roku 2011 a 2012 doplatiť do ..........
 • preteky v roku 2013 sa budú lietať pod označením mien zaslúžilých  chovateľov / mená dodajú ZO, rozhodne výbor OZ/ Ocenenie bude formou diplomu
 •  výbor rozhodne o zložení komisie na vypúšťanie holubov v sez. 2013  
 • O konaní výstavy v roku 2013 rozhodne výbor na najbližšom zasadaní       

 

 

 

K bodu 12:

 Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda OZ konferenciu ukončil.

 

 

 

V Trstenej dňa 10.02.2013

 

Zapísal: Ondreják Peter