Zápisnica

z oblastnej konferencie, konanej v Trstenej dňa 12.2.2012

 

 

Program:   

-          Otvorenie

-          Voľba orgánov konferencie

-          Správa o činnosti OZ

-          Správa o hospodárení OZ

-          Správa výcvikára

-          Správa kont.komisie

-          Správa revíznej komisie

-          Plán činnosti na rok 2012

-          Výber delegátov na val.zhromaždenie Slov.zväzu

-          Diskusia

-          Uznesenie

-          Záver

 

 

 

-           Oblastnú konferenciu otvoril predseda OZ CHPH p. Drgáň,ktorý prítomných zástupcov jednotlivých ZO  privítal a zároveň vyslovil presvedčenie,že následná konferencia bude prebiehať v pokojnom,priateľskom a plodnom duchu.

 

-          Bola zvolená mandátová /p.Ratica,p.Lutica/ a volebná /p.Kozlík,p.Klimčík/komisia

 

-          Správu o činnosti OZ predniesol predseda OZ p. Drgáň,ktorý predostrel prítomným,črtajúcu sa spoluprácu s OZ L.Mikuláš a OZ Martin. Bol zvolený štvorčlenný team/Drgáň,Kováč,Klimčík a novozvolený výcvikár/ na jednanie so spomínanými OZ,ktorého výsledkom by malo byť spoločná deklarácia vypúšťacích miest a samozrejme taktiež spoločné výsledky v rámci regiónu.

 

-          Správu o hospodárení predniesol p.Pavčo/pokladník OZ/,ktorý sa medzi iným aj kriticky pozastavil nad neúmerne vysokou sumou vynakladanou na ocenenia

Stav pokladne k 12.2.2012 1523,95 eur

 

-          Správu  výcvikára  predniesol  výcvikár  OZ p. Pajta ,ktorý hodnotil pretekovú sezónu kladne.

Na adresu prekladania pretekov uviedol  časté zmeny predpovede počasia počas týždňa z čoho plynulo  a oneskorené informovanie chovateľov

 

-          Správu kont.komisie predniesol p.Šatan.  „Som spokojný na 70%“povedal.30% nespokojnosti boli absentujúce pokladničné bloky

 

-          Delegáti na valnú hromadu SZ CHPH : p.Drgáň,p.Ovšák náhradník p.Klimčík

 

-          Diskusia:

 

-          Kováč J. vyjadril nespokojnosť s o zvolávaním výboru predsedom/výbor zasadol 1x pritom by mal zasadať min 4x do roka

 

-          Zlé rozdelenie chovateľov do VS podľa súradníc

 

-          Drgáň – navrhol rozdelenie chovateľov do VS kružnicovým systémom podľa súradníc-schválené

 

-          Znížiť sumu na ocenenia

 

-          Prijatie nových členov do OZ.Jedná sa o chovateľov z Poľska z Lipnice,ktorí prejavili záujem stať sa členami SZ CHPH.Spomínaní členovia budú evidovaní v ZO Trstená

 

Uznesenie:

z výročnej konferencie OZ CHPH Tvrdošín, konanej dňa 12. 2. 2012 v Trstenej

A) Berie na vedomie:

1. Správu o činnosti za rok 2011, ktorú predniesol p. Drgáň – predseda OZ

2. Správu o hospodárení, ktorú predniesol p. Pavčo – pokladník OZ

3. Správu vycvikára, ktorú predniesol p. Pajta – výcvikár OZ, kde zhodnotil výcvikovú

sezónu vypúšťania holubov a spracovania výsledkov a ich zasielanie spracovateľovi

4. Správu dozornej a revíznej komisie, ktorú predniesol p. Ťapaj – predseda DaRK.

5.Žiadosť p.Pajtu o odstúpení z pozície  výcvikár,p.Kureka,p.Úradníka a p.Fačka z výboru OZ

B) Konferencia schvaľuje:

1. Program konferencie

2. Návrhovú  komisiu v zloženie: p. Kozlík, p. Klimčík

3. Mandátovú komisiu v zložení: p. Lutica a p. Ratica

4. Plán činnosti na rok 2012

5. Delegátov na valnú hromadu SZCHPH v zložení:

p. Drgáň

 p. Ovšák

p. Klimčík ako náhradník

6. Do 21 dní budú podané záujemcami cenové ponuky na výrobu napajačiek do prepravných košov ,v prípade nezáujmu napájačky vyrobí fa:Trix zodp.p.Drgáň

7.Kamerový systém na snímanie štartu,napájania a akejkoľvek manipulácie s holubami počas prepravy na pretek – zabezpečí fa :Trix po dohode s výborom OZ

8. sériu 30/7 KT a ST,10/3 SDT ,25/7 DT.Pre Malé majstrovstvo 25/5 s tým,že chovatelia súťažiaci v tejto kategórii/Malé majstrovstvo/budú mať na ev.liste resp.na nasadzovacom liste viditeľne podčiarknutých prvých 25 nasadených holubov.Ostatné sa bodovo nepodieľajú na výsledku chovateľa,to však neplatí pre umiestnenie holuba v preteku.U mladých je to séria 40/7

 

9. Doplnenie výboru OZ a to:

p. Klimčík

p. kozlík

p. Bandík

10.Zvolanie výboru oznamovať min.5 dní dopredu

11.Generálny majster:majster starých + majster mladých.Rozhoduje súčet získaných bodov

12.Kružnicový systém delenia VS

13.Zníženie ocenenia na výstavu na 930 eur.600 ocenenie,330 príspevok na usporiadanie.Výstavu v r.2013 bude poriadať ZO Tvrdošín

14.Prepravu holubov na preteky bude prevádzať fa.Klibos s ktorej majiteľom p.Klimčíkom bola konferenciou uzavretá dohoda na prepravu po dobu min.5 – tich rokov.

15.Prijatie nových chovatelov z Poľska do OZ Tvrdošín

16.Komunikácie za OZ sa budú spoločne zúčastňovať predseda,tajomník,výcvikár a prepravca p.Klimčík

 

Záver:

Predseda poďakoval prítomným za účasť a do novej sezóny poprial veľa úspechov