Zápisnica 4/2012

 

 

Zápisnica z výborovej schôdze OZ CHPH  Tvrdošín

 

 

                                                                                                                                      Slanická Osada

                                                                                                                                      20.2.2012

 

Program:

1.Privítanie

2.Voľba výcvikára

3.Príprava pretekového plánu na r.2012

4.Rôzne

5.Diskusia

6.Záver

 

1.Prítomných  privítal v mene meškajúceho predsedu/služ.cesta/ tajomník OZ,ktorý prítomných oboznámil s programom schôdze

2.Na post výcvikára bol predsedom navrhnutý p.Kováč,alebo p.Bandík,tento návrh bol nominovanými zavrhnutý s odôvodnením väčšej fundovanosti v tomto smere u predsedu,ktorý bol v minulých sezónach nápomocný vtedajšiemu výcvikárovi a tým omnoho viac spĺňal podmienky na túto funkciu.

P.Kováč  aj týmito argumentami zdôvodnil svoj návrh a navrhol na post výcvikára p.Drgáňa ,terajšieho predsedu OZ.Na post predsedu navrhol p.Klimčíka,ktorý túto funkciu v minulosti už vykonával a s vedením združenia má bohaté skúsenosti.Výbor návrh jednohlasne schválil.

3.P.Drgáň nás všetkých milo prekvapil,keď pri otázke prejednania pret.plánu na r.2012/v súčinnosti s LM/nám povedal,že plán je pripravený a na nasledujúci deň tj.21.2.2012 ho všetkým členom výboru pošle mailom na posúdenie a pripomienkovanie

4.P.Klimčík nám predostrel možnú spoluprácu s OZ Čadca,tz.spoločnú deklaraciu vypúšťacích miest.Po zhliadnutí nimi navrhovaného plánu p.Pajta správne podotkol na nevýhodnosť tratí nad 400 km,ktoré by sme nemôhli použiť v prípade potreby na kr.trate.Návrh bol predbežne zamietnutý

5.Diskusia:

Členovia výboru upozorňovali predsedu o čo najrýchlejšie jednanie s LM.P.Drgáň informoval,že SDT budeme lietať s reg.“Sever“.Padla informácia,že zatial nemáme partnera pre spoločnú deklaráciu na DT,hoci pri poslednom jednaní s LM nám bola prisľúbená spoločná deklarácia

6.Záver:Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a poprial šťasnú cestu do svojích domovov

Spracoval:Kováč Jozef