Zápisnica 5/2012

 

Zápis zo zasadnutia výboru OZ CHPH TVRDOŠÍN

 

 

Slanická Osada

25.2.2012

 

Program schôdze:

1.Rozdelenie úloh na r.2012

2.Delegát na prejednanie a doladenie záv. plánu v rámci regiónu  na r.2012

3.Zadeliť úlohu v rámci deklarácie

4.Doriešiť techn.stav prepravných jednotiek/kontajnerov/,napájania a určiť zodp.ľudí

 

V úvode p.Drgáň prívítal prítomných členov výboru a predniesol program schôdze.Vyjadril sa že nesúhlasí aby funkciu výcvikára vykonával on a p.Klimčík funkciu predsedu OZ.Keďže na výb.schôdzi konanej dňa 12.2.2012 p.Drgáň bol síce zvolený na post výcvikára,ale medzitým dospel k negatívnemu stanovisku,situácia  sa skomplikovala.P.Drgáň tvrdil,že v takomto prípade sa na situácii nič nemení a on ostáva predsedom.Doladiť nám treba ,len funkciu „výcvikár“.Následne p. Klimčík a ostatní členovia výboru súhlasili s p.Drgáňom a potvrdili ho na poste predsedu.Výcvikárom ostáva p.Pajta.

P.Kováč vzápätí rezignoval na post tajomníka a člena výboru.P.Kozlík nasledoval jeho rozhodnutie.Svoje rozhodnutia zôvodnili zlou spoluprácou výboru s predsedom,keď bola predsedovi vyčítaná zlá informovanosť výboru,jednanie bez prítomnosti členov výboru,prímanie rozhodnutí na základe osobného názoru atď. Na zásah p.Klimčíka /ktorý správne poznamenal,že to by viedlo k rozpadnutiu výboru a tým k zvolaniu konferencie čo na pokročilý dátum pri jednaniach by nebolo možné zvládnuť následné stanovené termíny úloh OZ/spomínaní členovia vzali svoje rozhodnutia späť.

2.Bod dva bol bezpredmetný,nakoľko delegátov na jednanie určila konferencia/najvyšší orgán OZ/Predseda,tajomník,výcvikár ,prepravca

3.Predseda oboznámil výbor o pripravovanom jednaní s OZ LM,ktoré by sa malo konať v termíne  29.2.alebo 1.3.2012.Jednania sa zúčastnia členovia poverení konferenciou.

Do 30.3.2012 pripraví predseda s tajomníkom návrh na usporiadanie jednotlivých pásiem podľa kružnicového systému.Návrh bude predložený na najbližšej výb.schôdzi na posúdenie a schválenie.

4.Bol zvolený „Dopravný referent“.Stal sa ním p.Klimčík.Táto funkcia bude zahŕňať všetkú činnosť okolo dopravy,prepravy,tz.dezinfekcia prepr.zariadenia,rozdelenie košov pre nasadzovanie,ich stav/čistota,tech.stav/,napájanie,nasnímané štarty atď.

Keďže nikto neprejavil záujem o zhotovenie napájačiek do prepr.kontajnera,bol touto úlohou poverený p.Drgáň,ktorého fa.prevedie výrobu novej nádstavby,ktorej kapacita bude  108 prepr.košov/boxov/Táto nádstavba bude mať vyriešené napájanie,kamerový systém pri ktorého zhliadnutí bude jasná akákoľvek manipulácia s prepr.holubami a vypúšťanie.Pôvodnú nádstavbu /93 košov/ od OZ odkúpi pre vlastné účelyDo 1.3.2012 vyčísli rozdiel v eurách za prevedenú prácu.

 

Spracoval:Kováč Jozef