Zápisnica 6/2012

 

Zápis zo zasadnutie výboru dňa 11.4.2012

 

Zúčastnení: p.Drgáň,p.RSDr.Kozlík,p.Klimčík,p.Šatan,p.Pavčo,p.Pajta,p.Bandík a Kováč

 

Program:

1.Privítanie

2.Preteky

3.Diskusia

4.Záver

 

1.Privítanie previedol predseda OZ p. Drgáň, ktorý prítomných oboznámil s programom schôdze

 

2.Predseda OZ  nás oboznámil  s výsledkami VZ SZ CHPH.Medzi  iným skonštatoval,že ním prednesené návrhy boli VZ zamietnuté    Ľ. Drgáň – Žiadal, aby boli platné pretekové výsledky aj vtedy, keď sa holuby vezú v jednej jazdnej súprave bez predchádzajúcej vzájomnej deklarácie výsledkov. Žiadal priznať výnimku v započítaní regionálnych výsledkov do MS 2012. OZ Tvrdošín s OZ Liptovský Mikuláš vytvorili región podľa návrhu, ktorý vypracovalo prezídium SZ CHPH. Napriek tomu je možné, že na konci sezóny na regionálny pretek nenasadia stanovené počty holubov pre započítanie do MS 2012. Je to smutné, že aj keď splníme požiadavky SZ,  pre nízke počty nas.holubov nemusíme byť započítaní do MS./nie našim pochybením/

Dopravný referent p.Klimčík predložil výpočet finančných nákladov na preteky starých holubov a následne boli vypočítané náklady na prepravu holuba na pretek

KT a ST   -   0,26  eur

DT           -   0,5     eur

SDT        -    0,9     eur

Ghotta  -    0,7     eur

Výborom bolo rozhodnuté,že holuby z OZ Lipt. Mikuláš budú v prípade spoločnej prepravy dopravované do D.Kubína,kde budú následne preložené,resp.pripojené za prepr.vozidlo OZ.

Zber holubov sa bude vykonávať smerom od  D.Kubína,Tvrdošín,Trstená,Zubrohlava,Klin,Lokca,Zakamenné

 

3.p.Drgáň – navrhol dva spodné rady na prepravnom kontajnere otvárať  až po opustení  horných radov holubami.Svoj návrh odvôvodnil  horšími podmienkami pri štarte pre spodné rady/tlak horných holubov a tým dochádza k stláčaniu na zem,kde môže dôjsť k úrazom pretekárov/

Zamietnuté

p.Kozlík – ziadal od jednotlivých ZO veterinárne potvrdenia  o preliečení a vykonaných očkovaniach ich chovov.Potvrdenie musí obsahovať:Meno chovateľa,počet chovaných holubov,očkovania/proti čomu/a preliačenia.Menoslov s počtami, vykonanými očkovaniami a preliečením potvrdí veterinár a originál sa pošle na adresu p.Kozlíka .Ktorá ZO si nesplní túto povinnosť,ich holuby nebudú pripustené na pretek

p.Drgáň – adresoval výčitku na ZO D.Kubín ohľadom vysokých nákladov kôli vyzdvihnutiu  dvoch prepravných boxov na nácvik.P.Kozlík nízku nahlášku odôvodnil malou vzdialenosťou z DK do Hričova

Zároveň prisľúbil odvezenie boxov do najbližšieho nasadzovacieho strediska do Lokce

p.Kováč –sa spýtal predsedu,ako pokračuje realizácia systému výroby napajania holubov a kamerového systému.Zároveň žiadal aj o schválenie bezp.systému,ktorý by signalizoval akékoľvek manipulovanie s boxami.

Bezp.systém bol výborom zamietnutý.Kamera so statívom sa zakúpi z prostriedkov OZ .Po dohode bolo schválené snímanie štartov a napájania.Napájačky sa vyrobia podľa návrhu p.Mešku

p.Bandík-  navrhol na zabezpečenie proti manipulácii s boxami použiť zámok s číselným kódom,keď by v poslednom nas.stredisku  manipulačné zariadenie uzamkol ved.nas.strediska,ktorý by číselný kód odovzdal predsedovi vypúšťacej komisie

4.Záver.Predseda poďakoval prítomným za účasť

Spracoval:Kováč Jozef