Zápisnica č.1/2015

Zápis zo zasadnutia výboru a predsedov ZO OZ CHPH Tvrdošín

 

                                                                                                                               Klin

                                                                                                                              21. 2.2015                                                                                    

Prítomní:  Kováč, , Pajta ,  Úradník,  Tmák,  Buček, Čajka, Šatan, Kurek  F.

Ospravedlnení: Klimčík  A. Drgáň Ľ.

 

 

Program:

-          Web stránka

-          Sťažnosť p.Bartoša, Miklušeka a p.Gadzmana na čudné praktiky predstaviteľov ZO Trstená

-          Majetok OZ

-          Preteková sezóna  + preteky

-          Rôzne

-          Záver

 

1.Na návrh správcu stránky ,výbor schválil jej rozšírenie, ktoré bude vo finančnom vyjadrení, stáť OZ Tvrdošín -  59,4 eúr ročne. Ďalšie návrhy boli zamietnuté,nakoľko výbor má za to ,že práca správcu stránky je dostatočne ohodnotená.Výbor  uložil výpočtárovi naviac aj spracovanie výstavných kariet na CV ,karty na výstavu OZ si spracuje každá ZO .

2.Výboru predložil tajomník OZ písomnú sťažnosť chovateľov ZO Trstená p.Miklušeka Ľubomíra,p.GadzmanaEmila a p.Bartoša Milana na prešetrenie dôvodov ich vylúčenia zo ZO Trstená/Miklušek,Gadzman/a neprijatia za člena/ p.Bartoš/ do ZO Trstená.Výbor po preskúmaní zápis z výr.člens.chôdze ZO Trstená dospel k záveru že:

-          Zo Trstená /podľa zápisu/ nemala žiadny dôvod dať hlasovať o dôvere chovateľov,nakoľko voči spomínaným chovateľom nebolo vznesené žiadne obvinenie .Výbor rozhodol aby ZO Trstenásvoje rozhodnutie znovu prehodnotila a výsledok rozhodnutia bol doručený v písomnej forme na najbližšiu chôdzu výboru OZ Tvrdošín

3.Výbor poveril tajomníka a taktiež predsedu OZ Tvrdošín o súpis majetku OZ ktorý bude k nahliadnutiu na web.stránke OZ                       termín: august 2015

 

4.  Výbor odsúhlasil pretekový plán na dobu troch rokov.Dátumy a samotné preteky budú zverejnené na web stranke OZ už čoskoro

 

5.pŠatan  oboznámil výbor OZ s rozhodnutím ZO Klin – majiteľ víťazného holuba zo SDT a Nár.preteku bude odmenený pohárom

p.Kováč

– navrhol aby sa každá ZO podieľala v priebehu pretekovej sezóny dvoma kontrolami u iných ZO na dodržanie Stanov SZ,Pret.poriadkuatď.Ďalej navrhol aby sa v budúcnosti členovia výboru zúčastňovali výročných členských schôdzí Zo-čiek ako delegáti OZ.

-          Výbor rozhodol ,že na každé zasadnutie výboru bude poskytnutá fin.čiastka do 20 eúr /občerstvenie/ z pokladne OZ Tvrdošín.

-          Výbor rozhodol,žekaždý držiteľ EKS bude mať softvér zariadenia v slovenskom jazyku

 

6.    Predseda poďakoval zúčastneným a poprial veľa úspecho v nastávajúcej pret.sezóne

 

Zapísal: Kováč Jozef