Zápisnica č. 7/2014

Zápis zo zasadnutia výboru OZ Tvrdošín

 

                                                                                                                                Oravská priehrada - prístav  

                                                                                                                      26.9.2014                                                                                    

Prítomní:  Kováč, Buček  , Pajta ,    Šatan, Kurek  Vl.  Kurek P.Úradník,Drgáň

      Ospravedlnení : Klimčík,Tmák

 

Program:

-          Regióny

-          Posadenie pri guľáši spojené s údržbou a opravami prepr.pretekového zariadenia

-          Výstava

-          Diskusia

-          Záver

1.Tajomník oboznámil členov výboru OZ a prizvaných predsedov ZO o návrhu výboru SZ CHPH.Je to návrh na vytvorenie regiónov v rámci Slovenska,kde by naša OZ spadala pod región Oravsko – Liptovský a zahŕňal by : OZ- LM,OZ- TS a OZ -RŽBK.Výbor s prizvanými predsedami návrh schválil  .Tajomník  OZ  p.Kováč so záverom rozhodnutia oboznámi nám určeného koordinátora /p.Valíček/,ktorý následne bude iniciovať stretnutie zástupcov OZ tvoriacich región.

2.Posedenie sa bude konať na miestnom futb.ihrisku v Zakamennom.Zároveň bude na prepr.košoch a nádstavbe, prevedená oprava ,údržba a dezinfekcia.Na návrh predsedu OZ boli stanovené min.počty účastných chovateľov z jednotlivých ZO nasledovne:

-          Trstená        4

-          Tvrdošín      5

-          Nám.            4

-          Klin                5

-          Zubr.            5

-          Zakam.         8

Zraz bo stanovený na 8.00 hod v sobotu pri  fa.Klimčík Anton

3.Výstavu usporiada ZO Klin v dňoch 29 – 30.11 2014 

4.V diskusii boli  rozdelené úlohy zúčastneným členom na nastávajúce posedenie,konané v sobotu

5.Predseda OZ poďakoval prítomným za účasť.

 

 

Zapísal : Kováč Jozef