Z á p i s n i c a 

    z konferencie   OZ  CHPH  Tvrdošín konanej dňa

                          14.12.2013 v Kline

 

 

 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie konferencie , zapisovateľ

                   2. Kontrola zástupcov jednotlivých ZO OZ Tvrdošín

                   3. Voľba návrhovej komisie

                   4. Voľba overovateľov zápisnice

                   5. Správa o činnosti OZ Tvrdošín

                   6. Správa o hospodárení OZ Tvrdošín, pokladňa

                   7. Správa revíznej komisie

                   8. Zhodnotenie sezóny 2013

                   9. Schválenie nového nasadzovacieho strediska

                  10. Voľba členov výboru OZ CHPH Tvrdošín

                  11. Voľba delegátov na jarne zasadnutie Valného zhromaždenia  CHPH

                  12. Diskusia

                  13. Záver

 

K bodu 1

    Konferenciu OZ CHPH Tvrdošín zahájil tajomník OZ p. Kováč Jozef, ktorý privítal prítomných delegátov s prianím zdarného   priebehu  konferencie, zároveň určil zapisovateľa p. Milana Luticu .

 

K bodu 2

   Pri kontrole účasti delegátov za jednotlivé základné organizácie tajomník oznámil  prítomnosť všetkých schválených delegátov jednotlivými výročnými členskými schôdzami .

 

K bodu 3

   Do návrhovej komisie boli jednohlasne schválený: M. Úradník, V. Pajta, Š Murín

 

K bodu 4.

   Za overovateľov zápisnice schválený : Ľ. Drgáň,  M Úradník

 

 K bodu 5.

   Hodnotiacu správu o činnosti OZ CHPH Tvrdošín predniesol tajomník p. J. Kováč. Kriticky hodnotil prácu nielen výborov ZO , ale aj výboru OZ, Pripomenul problémy s deklaráciou závodného plánu, odchod ZO Dolný Kubín, kauzy  Meško x Papaj , resp. Buček ,   ktoré poškodili meno OZ, neplnenie úlohy z minulej konferencie - zverejniť videá z kŕmenia, napájania a štartu holubov, s organizovaním výstavy. V tejto časti poďakoval ZO Klin za vynikajúco zorganizovanú výstavu poštových holubov.

    V závere oznámil, že celý výbor odstupuje a vyzval delegátov konferencie aby do nového výboru volili členov ktorí sú ochotní pracovať.

 

 

 

K bodu 6

   Správu o hospodárení OZ predniesol pokladník M. Úradník, v ktorej oboznámil delegátov s prímami a výdajmi za rok 2013. K dátumu 15. 11. 2013  bol zostatok 2 477,50- eur , s príjmom 26 155,- eur a výdajom 23 677,50 - eur.

 

K bodu 7

   Predseda revíznej komisie p. J. Šatan vyzdvihol vedenie pokladne OZ, zároveň požiadal z dôvodu vzdania sa p. Ťapaja z členstva z komisie o zvolenie tretieho člena revíznej komisie.

   Navrhnutý nový člen do revíznej komisie p. Ľ. Drgáň  - jednohlasne schválený.

 

K bodu 8

  Zhodnotenie sezóny 2013 previedol p. V. Pajta, ktorý vysoko ohodnotiť dosiahnuté  výsledky nalietaných holubov v jednotlivých kategóriách.  Problémový bol iba jeden pretek ktorí pre zlé počasie bol skrátený, s výpočtom pretekov a výpočtom výsledkov v jednotlivých kategóriách .

 

K bodu 9

   Na základe žiadosti ZO CHPH Tvrdošín, konferencia jednohlasne schválila  ďalšie nasadzovacie  stredisko ZO CHPH  Tvrdošín  - Habovka.   Za činnosť tohto nasadzovacieho strediska zodpovedá ZO Tvrdošín.

 

K bodu 10

   Voľby nových členov výboru OZ CHPH Tvrdošín:

Návrh členov nového výboru OZ Tvrdošín  predniesol  predseda návrhovej komisie p. Milan Úradník v tomto zložení :  p. Jozef Tmák, Jozef Kováč, Milan Úradník, Anton Klimčík, Eduard Buček, Vladimír Pajta.

   Hlasovaním konferencie  menovaní bolí chválení do výboru OZ CHPH Tvrdošín na ďalšie funkčné obdobie.

 

K bodu 11

   Na jarné zasadnutie VZ CHPH SR navrhnutí a schválený predseda  Eduard Buček a tajomník OZ CHPH Tvrdošín Kováč Jozef

 

K bodu 12

   V diskusii boli riešené pripomienky a návrhy z výročných členských schôdzi ZO.

 Pretek - Nácvik - výpočet ceny za nácvik- samostatne podľa skutočných nákladov- schválené

  • Do plánu pretekov naplánovať dva nácviky - schválené   
  • Nepretekať s poľskými chovateľmi - neschválené
  • Zvýšiť členské pre dvojčlenov - neschválené
  • Konferencia do poručuje novému výboru - na včasné začatie jednania s OZ

Ružomberok  na spoločnom pretekom pláne a zabezpečenie prepravcu na SDT.

  • Určiť zodpovedného holubára za pretek. Kŕmenie, napájanie, štart: vyrieši nový

výbor.

 

K bodu 13 - p. J. Kováč poďakoval prítomným za účasť a konferenciu ukončil.

           

 

 V Kline 16.12.2013 Zapísal : Milan Lutica

                                  Overovateľ: Ľubomír Drgáň

                                                      Milan Úradník