Zapisnica č. 4/2014

Zápis zo zasadnutia výboru OZ Tvrdošín
 
                                                                                                                      Slanická Osada
                                                                                                                     14.4.2014
 
Prítomní:  Kováč, Buček  , Pajta ,  Klimčík, Úradník,Tmák
 
Program:
Prejednanie  žiadosti  o odpustenie trestu p. Papaja  Jaroslava st.
Rôzne
Záver
 
Dňa 10.4.2014 na adresu tajomníka OZ ,bol doručený doporučený list od p.Papaja  Jaroslava st. v ktorom žiadal výbor o prehodnotenie jeho trestu /zákaz činnosti v OZ na jeden rok/ .Znovu objasnil príčiny za ktoré bol potrestaný a žiadal o odpustenie trestu.
Jeho žiadosť podporili aj členovia jeho základnej organizácie /ZO Zubrohlava/od ktorých mi taktiež bol doručený list/v ktorom sa za svojho predsedu zaručili.
Výbor znovu prehodnotil jeho priestupok a hlasovaním odsúhlasil odpustenie trestu od danného dňa.
Hlasovanie: 
Za  - Kováč,Klimčík,Úradník,Pajta
Zdržali sa :Buček,Tmák
 
 Rôzne:
P. Klímčík – na schôdzi výboru dňa 8.11.2013 navrhol,že  fin.prostriedky ,ktoré získa vyšrotovaním st. kontajnera  použije na údržbu, opravy a dezinf. košov  a  ostatného zariadenia.Po odčlenení  dvoch ZO od  OZ s naším výpočtárom p.Gemeľom sa rozhodli,že kontajner nezlikvidujú,ale ho p.Klimčík na vlastné náklady zrenovuje a opraví ,aby bol schopný aj naďalej na prepravné účely. K tomu ich viedla myšlienka väčšej prepravnej kapacity oproti nádstavbe  doposial  používanej našou OZ. Sledovali tým úsporu nemalých fin. prostriedkov pre OZ /sólo auto bez vleku/.                                                            Žiadal výbor/ak odobrí jeho aktivitu/o preplatenie nákladov ako aj nákladov za opravu a údržbu prepr.klietok.
p.Tmák  na základe prepravných kapacít , vyhotoví rozpis klietok na jednotlivé preteky
 
Video z preteku bude uverejňované max. do dvoch dní po preteku
 
Predseda poďakoval prítomným za účasť
 
Zapísal:  tajomník OZ -  Kováč Jozef