Zápis zo zasadnutia výboru OZ Tvrdošín

 

 

 

                                                                                               Zakamenné 20.12.2013

 

Prítomní:  Kováč J.  Pajta Vl.  Klimčík A. Buček E.  Úradník M. Tmák   J.

 

 

Program:

  • Voľba predsedu, tajomníka , výcvikára ,pokladníka OZ CHPH
  • Diskusia
  • Záver

 

1.  Výbor jednohlasne odsúhlasil na funkciu predsedu OZ p. Bučeka  Eduarda ,na funkciu tajomníka OZ p .Kováča  Jozefa ,na funkciu výcvikára OZ  p . Tmáka  Jozefa ,na funkciu pokladníka OZ p.Úradníka Milana.

P.Pajta , člen výboru bude mať na starosti  štarty holubov z  pretekov a p.Klimčík,člen výboru dopravu

 

2.  Výbor v diskusii si stanovil priority pri rokovaniach s inými OZ o kooperácii pri  spoločných štartoch.Niektoré rokovania sú už rozbehnuté hlavne DT a SDT.

P. Úradník navrhol, že v prípade nezáujmu o výstavu OZ  PH inou ZO na r.2014,by výstavu usporiadala

ZO Klin  v spolupráci s inou ZO alebo jednotlivo.

 

3.Novozvolený predseda poďakoval výboru za dôveru  a vyjadril presvedčenie ,že novozvolený výbor

svojou prácou dokáže členskej základni ,že volili správne.

 

Zapísal: Kováč Jozef